Przetargi.pl
PN 30/DZP/2015 Dostawa płynów

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4341781 , fax. 032 4341271
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 20 20
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 032 4341781, fax. 032 4341271
  REGON: 27795145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzoz.zory.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej/Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 30/DZP/2015 Dostawa płynów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa płynów poniżej 207 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336925002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wpłaty wadium w następujących kwotach: pakiet 1 - 680,00 PLN pakiet 2 - 100,00 PLN pakiet 3 - 70,00 PLN pakiet 4 - 150,00 PLN pakiet 5 - 1.880,00 PLN pakiet 6 - 90,00 PLN pakiet 7 - 340,00 PLN 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być złożone w formach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 1-5. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI 03 1050 1070 1000 0023 5654 4151 z dopiskiem PN 30/DZP/2015 DOSTAWA PŁYNÓW 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 46 ust. 1-5. 7. Wykonawcy, któremu wniósł wadium i nie złożył oferty przetargowej Zamawiający zwraca wadium na jego pisemny wniosek skierowany do Działu Księgowości Finansowej. 8. Zamawiający wymaga by potwierdzenie złożenia w terminie wadium złożone była wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: FV przesłana elektronicznie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mzoz.zory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach