Przetargi.pl
Usługi w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020

Centrum Integracji Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, U. Kolejowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 738 11 45 , fax. 32 738 11 55
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Integracji Społecznej
  U. Kolejowa 2 2
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 32 738 11 45, fax. 32 738 11 55
  REGON: 24181949500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cismikolow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przygotowywania i wydawania ciepłych posiłków dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu Szansa- wsparcie społeczne w Mikołowie Program: RPO WSL 2014- 2020 Szacowana ilość uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej, dla których będą przygotowywane i wydawane posiłki: nie mniej niż 25 osób nie więcej 35 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilości usług, których przedmiotem było przygotowywanie i wydawanie w punkcie żywienia zbiorowego gorących posiłków dla co najmniej 30 osób
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.cismikolow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach