Przetargi.pl
Świadczenie usługi monitoringu imprez masowych organizowanych przez Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. na stadionie przy ul. Okrzei 20 oraz kompleksowej obsługi technicznej stadionu Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. przy ul. Okrzei 20

Gliwicki Klub Sportowy "Piast" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 335 31 15-16 , fax. 32 335 31 18
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gliwicki Klub Sportowy "Piast" Spółka Akcyjna
  ul. Okrzei 20 20
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 335 31 15-16, fax. 32 335 31 18
  REGON: 24124092100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piast-gliwice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi monitoringu imprez masowych organizowanych przez Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. na stadionie przy ul. Okrzei 20 oraz kompleksowej obsługi technicznej stadionu Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. przy ul. Okrzei 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitoringu imprez masowych organizowanych przez Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. na stadionie przy ul. Okrzei 20 oraz kompleksowej obsługi technicznej stadionu Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. przy ul. Okrzei 20 obejmujące następujące obszary działania: 1)Zadanie nr 1 - Świadczenie usługi monitoringu podczas meczów piłkarskich oraz innych imprez masowych - zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia z dnia 10.01.2011 obejmuje następujące czynności: a)przygotowanie do rejestracji: sprawdzenie sprzętu (kamer, monitorów, dysków, itp), uruchomienie wszystkich stanowisk operatorskich w pomieszczeniu monitoringu oraz w pomieszczeniu policji, przełączenie systemu w tryb obsługi imprezy masowej, sprawdzenie parametrów obrazu kamer monitoringu - rozdzielczość i ilość klatek na sekundę, sprawdzenie harmonogramu nagrywania materiału filmowego, sprawdzenie prawidłowości nagrywania obrazu z kamer na zasobach dyskowych, - nie później niż na 3 godziny przed imprezą masową; b)pełną gotowość i rozpoczęcie rejestracji z chwilą otwarcia bram wejściowych - na 2 godziny przed rozpoczęciem imprezy masowej; c)obsługę monitoringu - minimum 4 osoby na każdej imprezie masowej. Jeżeli impreza masowa ma status imprezy podwyższonego ryzyka wówczas obsługa musi liczyć minimum 5 osób. Świadczący usługę monitoringu zobowiązany jest zapewnić dodatkowe stanowisko operatorskie w pomieszczeniu monitoringu składające się z komputera z zainstalowanym klientem systemu oraz minimum dwóch monitorów. 2)Przez imprezę masową rozumie się imprezę masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), w tym w szczególności mecze piłkarskie I drużyny, mecze pucharowe, charytatywne, pokazowe oraz wszelkie inne imprez masowe organizowane przez Zamawiającego na stadionie przy ul. Okrzei 20. 3)Harmonogramy rozgrywek z podaniem terminów i godzin będą przekazywane Wykonawcy odpowiednio wcześniej nie później jednak niż 14 dni od pierwszego meczu mającego się odbyć w siedzibie Klubu. 2.Zadanie nr 2 - Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej stadionu Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 obejmuje następujące czynności: Kompleksowa obsługa techniczna polegająca na nadzorowaniu, nad prawidłową pracą, zarządzaniu zgodnie z życzeniem Zamawiającego oraz bieżące przekazywanie informacji o stanie technicznym systemów stadionu Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. Gliwice przy ul. Okrzei 20 i obejmuje realizację następujących czynności: a)Obsługa systemu alarmu pożarowego SAP (Systemu Alarmu Pożarowego) pozwalającego na wczesne wykrywanie i sygnalizację pożaru. Zainstalowane w obiekcie czujki wykrywają automatycznie pożar po jego oznakach np. wzrost temperatury, obecność dymu czy płomienia. Centrala pożarowa rozpoczyna akcję alarmową informując o zagrożeniu personel i wszystkich ludzi przebywających w obiekcie oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. W sytuacji zagrożenia pożarowego SAP: -uruchamia Dźwiękowy System Ostrzegawczy nadający komunikaty ewakuacyjne, -włącza systemy oddymiania wyłączając jednocześnie inne systemy wentylacji czy klimatyzacji, -zamyka drzwi, bramy i kurtyny oddzieleń pożarowych zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia. W zakres obsługi systemu wchodzą regularne przeglądy oraz sprawdzanie działania i gotowości systemu w sytuacjach awaryjnych b)Dźwiękowe Systemy Ostrzegania DSO są systemem wspomagającym ochronę przeciw-pożarową. Jest to połączenie alarmu p.poż. z systemem rozgłoszeniowym, w którym informacje są w sposób prosty przekazywane o ewentualnym zagrożeniu. W zakres obsługi systemu wchodzą regularne przeglądy oraz sprawdzanie działania i gotowości w sytuacjach awaryjnych c) Obsługa technicznej instalacji oddymiania. W zakres obsługi technicznej instalacji oddymiania wchodzą regularne przeglądy oraz czyszczenie oraz sprawdzanie działania i gotowości w sytuacjach awaryjnych. d) Obsługa systemu wentylacji obiektu. W zakresie obsługi wentylacji obiektu będzie wchodziła konserwacja ogólna, czyszczenie systemu, dbanie o prawidłowe działanie wentylacji oraz rozpoznawanie zapotrzebowania w innych pomieszczeniach np. serwerowniach. e)Obsługa systemu identyfikacji Kibica. W zakresie obsługi systemu identyfikacji kibica OLIMP wchodzi pełne wsparcie techniczne dla serwerów, czujników i prawidłowego obiegu dokumentów zgodnie z wymogami systemu. f)Zbudowanie i obsługa systemów zarządzania budynkami (BMS). System Zarządzania BMS (Building Managament Systems) to zintegrowany system, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i w jego otoczeniu. BMS pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać optymalne zużycie mediów, energii, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort. g)Obsługa systemu ekranów LED oraz systemu band reklamowych. W zakres obsługi ekranów LED jak również band reklamowych będzie wchodziła obsługa techniczna fizycznego sprzętu oraz po otrzymaniu odpowiednich materiałów graficznych, bądź szczegółowych wytycznych co do wyświetlanej zawartości, natomiast obsługa na systemach DYSTEN poprzez zestaw aplikacji ScreenMaster dostępnych na obiekcie. h)Obsługa systemu zasilania awaryjnego UPS. Obsługa systemu UPS jako drugiego niezawodnego systemu zasilania dla całego obiektu. i)Zapewnienie przesyłu danych dostępnych siecią internetową z prędkością nie mniejszą niż 50 Mbit/s. j)Obsługa systemu IT. k) Zgodnie z dokumentacją projektową CCTV IP Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania raz w roku (w miesiącach czerwiec - lipiec) jego przeglądu i konserwacji oraz złożenie Zamawiającemu stosownego raportu. l) Usługa przeglądów i konserwacji systemu CCTV IP. 3.Wykonawca wykonywał będzie przedmiot zamówienia od 1 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016r. przy czym usługę monitoringu w terminach meczów piłkarskich i innych imprez masowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji na usunięcie awarii krytycznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piast-gliwice.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną