Przetargi.pl
Zorganizowanie cyklicznej dostawy posiłków w czasie wakacji na potrzeby dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2777800 , fax. 32 2777802
 • Data zamieszczenia: 2015-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. 3 Maja 16 16
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 2777800, fax. 32 2777802
  REGON: 00345348100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.zabrze.pl www.zabrze.magistrat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie cyklicznej dostawy posiłków w czasie wakacji na potrzeby dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 55320000 - 9 - Usługi podawania posiłków 55321000 - 6 - Usługi przygotowywania posiłków Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie własnym transportem i na własny koszt, minimum 85 - maksimum 106 posiłków dziennie (w dni robocze - od poniedziałku do piątku - łącznie 25 dni) składających się z drugiego dania + kompotu w godzinach od 12.00 do 14.00 w okresie od 29.06.2015 r. do 31.07.2015 r. do świetlic środowiskowych MOPR mieszczących się przy: - ul. Wyzwolenia 7 - dowóz max. 20 posiłków dziennie (od poniedziałku do piątku) - ul. Niemcewicza 1 - dowóz max. 20 posiłków dziennie (od poniedziałku do piątku) - ul. Kasprowicza 7 - dowóz max. 30 posiłków dziennie (od poniedziałku do piątku) - ul. Tarnopolska 57 - dowóz max. 20 posiłków dziennie (od poniedziałku do piątku) - ul. Andersa 34 - dowóz max. 16 posiłków dziennie (od poniedziałku do piątku) Przez posiłek Zamawiający rozumie: DANIE: ziemniaki - ok. 250g na os., mięso - ok. 150g na os., surówka - ok. 100g na os., kompot - ok. 250ml na os. lub danie barowe (rozumiane jako kopytka, łazanki itp.) ok. 350g na os., kompot - ok. 250ml na os., lub pierogi ok. 300g na os., kompot - ok. 250ml na os., lub naleśniki ok. 350g na os., kompot - ok. 250ml na os. oraz inne odpowiadające wszelkim normom Instytutu Żywności i Żywienia z odpowiednią ilością i wartością odżywczą. Posiłek powinien być zgodny z normami odżywczymi obowiązującymi w punktach zbiorowego żywienia. Nie dopuszcza się możliwości serwowania jako obiadu gotowych dań typu fast food, zupa instant itp. Posiłki muszą być dostarczone w termosach, szczelnie utrzymujących temperaturę. Zamawiający jednocześnie zaznacza, iż posiłki muszą być dostarczane w pojemnikach jednorazowych szczelnie utrzymujących temperaturę wraz z widelcem, nożem oraz kubkiem. Posiłki mogą być dowiezione przed godz.12.00 o ile Wykonawca zagwarantuje, iż do godz. 14.00 będą ciepłe. Cena posiłków powinna obejmować m.in. koszt surowców, przygotowania posiłków , transport oraz wniesienie. Umowa przewidywać będzie realizację minimum 85, maksimum 106 posiłków dziennie (w dni robocze - od poniedziałku do piątku) w okresie od 29.06.2015 r. do 31.07.2015. na świetlice przy ul. Kasprowicza 7, ul. Wyzwolenia 7, ul. Tarnopolska 57, ul. Andersa 34, ul. Niemcewicza 1. Wykonawca powinien określić proponowane dania na podstawie złożonego jadłospisu (jadłospis pięciodniowy) wskazując jakie dania do wyboru będzie miał Zamawiający. Zamawiający ustali ostateczne dania jakie mają być przywiezione oraz poda ich ilość na poszczególne punkty na co najmniej dwa dni przed dniem realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać posiłki własnym środkiem transportu i na własny koszt. Posiłki serwowane w czasie realizacji zamówienia nie mogą się powtarzać w ciągu danego tygodnia. Dostawa musi być zrealizowana w n/w kolejności: Świetlica przy ul. Kasprowicza 7 Świetlica przy ul. Wyzwolenia 7 Świetlica przy ul. Niemcewicza 1 Świetlica przy ul. Tarnopolskiej 57 Świetlica przy ul. Andersa 34 Posiłki są finansowane ze środków Programu Rządowego - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjalne technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zamawiający żąda podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1. (załącznik nr 5 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.zabrze.pl http://www.zabrze.magistrat.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach