Przetargi.pl
Wydruk materiałów informacyjnych

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4785302 , fax. 032 4785350
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
  Al. Piłsudskiego 60 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 032 4785302, fax. 032 4785350
  REGON: 00052368990927
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydruk materiałów informacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wydruk plakatów i ulotek informacyjnych wg wzoru opracowanego przez Zamawiającego. Szczegółowy przedmiot zamówienia: W ramach realizacji zlecenia do wykonania będą 2 zadania: Zadanie 1 Wydruk plakatu - wzór według załącznika nr 8 - nakład: 150 egz., - łączna ilość zadrukowanych stron: 1 strona (kolor: 4/0; format: A3 (297 x 420 [mm]); papier: 120g - 160g matowy) Zadanie 2 Wydruk ulotki informacyjnej - wzór według załącznika nr 9 - nakład: 40 000 egz., - łączna ilość zadrukowanych stron: 160 000 (1 egz. zawiera 4 zadrukowane strony i stanowi 1 kartkę) - łączna ilość kartek: 40 000 (1 egz. zawiera 1 kartkę) (kolor: 4/4, format: A4 (210 x 297 [mm]) składany na pół wzdłuż krótkiego boku, tak aby powstał format A5, kartki po złożeniu powinny być ułożone zgodnie z numeracją stron, druk dwustronny (1 kartka drukowana dwustronnie), papier: ekologiczny, nadający się do recyklingu; zalecany: matowy, 80g -115g)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastrzebie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach