Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych

Województwo Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2078562 , fax. 32 2078578
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Śląskie
  ul. Ligonia 46 46
  40-037 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2078562, fax. 32 2078578
  REGON: 27628463800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych, na potrzeby służbowych wyjazdów Członków Zarządu Województwa Śląskiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 roku. W ramach zamówienia zamawiający przewiduje zakup max 160 sztuk biletów (tam i z powrotem). Ilość biletów wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania 75 % zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zrealizować mniej niż 25 % zamówienia a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635130001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną