Przetargi.pl
Remont Przedszkola Miejskiego nr 48 w Bytomiu

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2836301 , fax. 032 2836344
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  ul. Parkowa 2 2
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 2836301, fax. 032 2836344
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.bytom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont Przedszkola Miejskiego nr 48 w Bytomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont węzła kuchennego oraz wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian piwnic w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Bytomiu przy ul.Świętochłowickiej 1 zgodnie z dokumentacją techniczną tj. projektami budowlanymi, specyfikacjam
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), tj. że: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Warunki szczegółowe stawiane przystępującym do przetargu. Wykonawca winien: 1)wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, modernizacji lub adaptacji obejmującą wewnętrzne roboty ogólnobudowlane o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto, oraz przedłożyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie, 2)wykazać, iż osoba(y), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają: a)uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b)uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, c)uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń oraz aktualne wpisy na listę Izby Inżynierów Budownictwa. 3.Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca winien z zastrzeżeniem postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.) - spełnić najpóźniej na dzień, w którym upłynął termin składania ofert. 4.Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty wg formuły spełnia- nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1,2,3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2.oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3.aktualny - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej; 4.aktualne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5.aktualne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 7.dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; oraz - jeżeli dotyczy (tj. jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał potencjał techniczny i/lub osoby zdolne do wykonania zamówienia innych podmiotów) 8.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bytom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach