Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców

Państwowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8661349 , fax. 033 8621508
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
  ul. Graniczna 7 7
  34-312 Międzybrodzie Bialskie, woj. śląskie
  tel. 033 8661349, fax. 033 8621508
  REGON: 00100819100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa warzyw i owoców przez okres 12 miesięcy do siedziby zamawiającego środkiem transportu dostawcy. Pełny wykaz poszczególnych asortymentów zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 011210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy posiadaj : 1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności, 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy ustawy PZP art.24 ust.1 pkt. 1-10, oraz art.24 ust. 2 pkt. 1-3/ Wykonawcy ubiegający się o udzielenia zamówienia składają oświadczenia o spełnieniu w/w warunków. Ocena warunków udziału w postępowaniu sprawdzana będzie przez zamawiającego na podstawie złożonych oświadczeń i i listów referencyjnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wyceniony załącznik Nr 1- wykaz asortymentów dostawy stanowiący ofertę cenową. 2. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej nie później niż 6 m-cy licząc od daty składania ofert. 3. Oświadczenie wyrażające zgodę na 30 dniowy termin płatności faktur , licząc od daty otrzymania faktury. 4. oświadczenie ,że wykonawca posiada odpowiedni środek transportu do przewozu warzyw i ich przetworów. 5. Oświadczenia dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 6. Przedłożenie listów referencyjnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach