Przetargi.pl
Pozyskanie i opracowanie danych drogowych do elektronicznego systemu Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych eDIOM

Urząd Miasta Żory ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4348245 , fax. 032 4348248
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Żory
  Al. Wojska Polskiego 25 25
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 032 4348245, fax. 032 4348248
  REGON: 52731690927489
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pozyskanie i opracowanie danych drogowych do elektronicznego systemu Ewidencji Dróg i Obiektów Mostowych eDIOM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pozyskanie i opracowanie elektronicznej ewidencji sieci wszystkich dróg publicznych dla obszaru Miasta Żory o przybliżonej długości 230 km. Ponadto wykonanie video rejestracji dróg z zapisem współrzędnych z GPS, zgromadzenie danych dla poszczególnych ele
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy pzp: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki Zamawiającego: 1. Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu obsadzenia stanowisk niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia: a) jedną osobę posiadającą uprawnienia geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, b) jedną osobę posiadającą wykształcenie informatyczne. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: Oferty sprawdzane będą pod względem formalnym - zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na druku oferty. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawców, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007roku Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity ze zmianami) i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyskała największą ilość punktów w oparciu o podane kryterium wyboru oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków należy złożyć: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 2. wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z kopią uprawnień, 2. a) wykaz osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z kopią uprawnień wraz z pisemnym zobowiązaniem innego podmiotu o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia) oraz, wskazujące osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, opatrzone datą sporządzania oferty, 5. oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków i opłat na rzecz Urzędu Skarbowego opatrzone datą sporządzania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zory.pl menu przedmiotowe: przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach