Przetargi.pl
Remont schodów zewnętrznych do hali sportowej w Halembie przy ul. Kłodnickiej 95.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, ul.gen. Hallera 14a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486336 , fax. 032 2486654
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul.gen. Hallera 14a 14a
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486336, fax. 032 2486654
  REGON: 27022799300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.rsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont schodów zewnętrznych do hali sportowej w Halembie przy ul. Kłodnickiej 95.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje wykonanie: - rozbiórki okładzin lastryko spocznika i schodów zewnętrznych, - demontaż balustrad, - wykonanie podlewów betonowych uszkodzonych schodów - wykonanie wylewki cementowej, - wykonanie okładziny z płytek lastrico 30x30
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454310007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 700,00 zł. Słownie złotych: siedemset złotych 00/100.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy (należy w tym zakresie złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ), tj.: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku należy do oferty dołączyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument, o którym wyżej mowa uważa się za aktualny, w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1.2.1. Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 5 robót ogólnobudowlanych o wartości minimum 20.000 zł brutto każda. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć: a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty porównywalne określone powyżej) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. b) dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty budowlane, o których wyżej mowa, zostały wykonane należycie. 1.2.2. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami do wykonania niniejszego zamówienia, tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą potwierdzone przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zakresie: kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć: a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których wyżej mowa w pkt 1.2.2. niniejszego rozdziału SIWZ) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej w pkt 1.2.2. lit. a, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował; c) uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwego samorządu zawodowego wraz z informacją o opłaceniu obowiązkowych składek od odpowiedzialności cywilnej (np. zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa itp.). 1.2.3. Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku do oferty należy dołączyć: - oświadczenie o dysponowaniu narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku należy do oferty dołączyć: - oświadczenie o spełnianiu warunku z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodne z załącznikiem nr 2 do SIWZ Uwaga: Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - nie spełnia); nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą. 1.1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń, złożone na formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Kosztorys ofertowy w formie pomocniczej, sporządzony zgodnie z załącznikami nr 6, 6a, 6b, 6c, z zastrzeżeniem że jest to dokument pomocniczy. 1.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 1.4. Zaleca się dołączyć dowód wniesienia wadium: kopia przelewu w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu. 1.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku złożenia wadium w postaci niepieniężnej (bezpośrednio do oferty) - zgodnie z pkt 2.1. rozdz. XV SIWZ. 2. Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: - pkt XI 1.1. SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których wyżej mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Zapis znajdujący się w pkt 3.1. niniejszego rozdziału, odnoszący się do aktualności dokumentów, stosuje się odpowiednio. Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji (wykonania)
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mosir.rsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach