Przetargi.pl
DOSTAWA STENTGRAFTÓW DO LECZENIA TĘTNIAKÓW AORTY PIERSIOWEJ

Śląskie Centrum Chorób Serca ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Szpitalna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3733668 , fax. 032 2717654, 3733668
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Chorób Serca
  ul. Szpitalna 2 2
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 3733668, fax. 032 2717654, 3733668
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sccs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA STENTGRAFTÓW DO LECZENIA TĘTNIAKÓW AORTY PIERSIOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA STENTGRAFTÓW DO LECZENIA TĘTNIAKÓW AORTY PIERSIOWEJ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WADIUM NIE WYSTĘPUJE
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki - nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Ustawy PZP, spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP - przedstawią ofertę zgodną z wymogami Ustawy i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków zawartych w art. 22 Ustawy PZP oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy PZP załącznik nr 2; Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie kraju zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r (Dz. U. z 2004 r Nr 93 poz. 896) i zdeklarowaną klasą oferowanego przedmiotu zamówienia;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sccs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach