Przetargi.pl
wykonanie projektu budowlanego na przebudowę budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Raciborskiej 26 w Katowicach

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 032 2514533
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
  ul. Raciborska 26 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie, fax. 032 2514533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie projektu budowlanego na przebudowę budynku Zarządu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Raciborskiej 26 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71251000-2 - usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków, 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie projektu budowlanego również w wersji elektronicznej na
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712510002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium jest wymagane w wysokości 850,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki podane w SIWZ (wypełnią i podpiszą Załączniki do SIWZ), wniosą wadium i spełniają wymagania określone w art. 22 ustawy Pzp, tj. dołączą: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże co najmniej 1 dokument potwierdzający wykonanie projektu o podobnym zakresie kompleksowości i wartości oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki podane w SIWZ (wypełnią i podpiszą Załączniki do SIWZ), wniosą wadium i spełniają wymagania określone w art. 22 ustawy Pzp, tj. dołączą: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże co najmniej 1 dokument potwierdzający wykonanie projektu o podobnym zakresie kompleksowości i wartości oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 w/w ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania przedmiotu zamówienia(bez nadzoru autorskiego ) podany w dniach licząc od daty zawarcia umowy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach