Przetargi.pl
Wykonanie projektu remontu budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Zagórskiej 91 w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3933600, 3933855 , fax. 032 3933602
 • Data zamieszczenia: 2016-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Rynek 4 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3933600, 3933855, fax. 032 3933602
  REGON: 00052721000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu remontu budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Zagórskiej 91 w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: - termomodernizacja budynku (ocieplenie stropodachu, stropu nad piwnicą i elewacji) wraz z kolorystyką, przemurowanie kominów ponad dachem, remont balkonów, rozbiórka komina z nieczynnej kotłowni, montaż telewizji zbiorczej; - wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z robotami towarzyszącymi. Zakres: - wykonanie projektów budowlanych na w/w zakres robót, - wykonanie kosztorysów inwestorskich ze szczegółowymi przedmiarami robót, wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. UWAGA! Zamawiający posiada audyt energetyczny. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla potrzeb projektu, dokonywanie oceny stanu technicznego i obliczeń wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych dla potrzeb sporządzanej dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712510002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 140 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.800,00 zł. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa dnia 24.02.2016 r. o godz. 10:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Deklarowany termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tarnowskiegory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach