Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynków komunalnych w Tarnowskich Górach

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3933600, 3933855 , fax. 032 3933602
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
  Rynek 4 4
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3933600, 3933855, fax. 032 3933602
  REGON: 00052721000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tarnowskiegory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynków komunalnych w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo - kosztorysowych i inwentaryzacyjnych dla niżej wymienionych budynków: Zadanie nr 1 Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont elewacji zachodniej, południowej i północnej budynku mieszkalnego ul. Powstańców Śląskich 40 w zakresie: termomodernizacja ścian wraz z kolorystyką, remont balkonów, wymiana okienek piwnicznych, wymiana nawierzchni w podcieniu, remont schodów wejściowych do budynku, wymiana drzwi wejściowych do budynku. Zadanie nr 2 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych budynku mieszkalnego ul. Karola Miarki 4 w zakresie: remontu dachu papowego, remontu konserwatorskiego elewacji. Powierzchnia użytkowa budynku 330 m2. Zadanie nr 3 Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont dachu budynku ul. Piastowska 8. Zadanie nr 4 Inwentaryzacja architektoniczno - budowlano - instalacyjna budynku mieszkalnego ul. Karola Miarki 20. Powierzchnia użytkowa budynku 1110 m2 Zadanie nr 5 Inwentaryzacja architektoniczno - budowlano - instalacyjna budynków usługowo - mieszkalnych ul. Krakowska 2a i Rynek 7. Powierzchnia użytkowa budynku Krakowska 2a - 313 m2 Powierzchnia użytkowa budynku Rynek 7 - 621 m2 UWAGA! Nr 1 Przed przystąpieniem do prac projektowych Zamawiający tj. Wydział Gospodarki Lokalowej uszczegółowi zakresy remontów i inwentaryzacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712510002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.900,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tarnowskiegory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach