Przetargi.pl
Usługa polegająca na usuwaniu sopli, nawisów śnieżnych z dachów budynków w warunkach zimowych na terenach administrowanych przez Uczelnię w Katowicach, Katowicach-Ligocie, Sosnowcu, Zabrzu, Bytomiu.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2083547 , fax. 032 2083568
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15 15
  40-055 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2083547, fax. 032 2083568
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na usuwaniu sopli, nawisów śnieżnych z dachów budynków w warunkach zimowych na terenach administrowanych przez Uczelnię w Katowicach, Katowicach-Ligocie, Sosnowcu, Zabrzu, Bytomiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu sopli, nawisów śnieżnych z dachów budynków w warunkach zimowych na terenach administrowanych przez Uczelnię w Katowicach, Katowicach-Ligocie, Sosnowcu, Zabrzu, Bytomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz miejsc (terenów) związanych z wykonaniem usługi zawiera Specyfikacja asortymentowo-cenowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ będą wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sum.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach