Przetargi.pl
Dostawa do Zamawiającego materiałów instalacyjnych do sieci i instalacji wodociągowych

Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach ogłasza przetarg

 • Adres: 42-350 Koziegłowy, ul. Zamkowa 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3142000 , fax. 034 3142000
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
  ul. Zamkowa 3 3
  42-350 Koziegłowy, woj. śląskie
  tel. 034 3142000, fax. 034 3142000
  REGON: 24081029100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozieglowy.pl/zuk
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Usług Komunalnych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do Zamawiającego materiałów instalacyjnych do sieci i instalacji wodociągowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Dostawa do Zamawiającego materiałów instalacyjnych do sieci i instalacji wodociągowych w zakresie rzeczowo - ilościowym dostaw wyszczególnionym w załączniku nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do niniejszej SIWZ. 2.Wykonawca każdorazowo dostarcza zamówione materiały instalacyjne będące przedmiotem niniejszego zamówienia, na koszt własny, do siedziby Zamawiającego lub na wskazany plac budowy na terenie Gminy Koziegłowy. 3.Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone materiały instalacyjne będą fabrycznie nowe, nie regenerowane, dobrej jakości oraz zapewnia ich skuteczne działanie i prawidłową pracę. 4.Wykonawca udziela na materiały instalacyjne stanowiące przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji (bez wyłączeń), licząc każdorazowo od daty potwierdzenia przez Zamawiającego faktu ich odbioru. 5.Przy każdorazowej realizacji zamówienia Wykonawca winien przedstawić, dla dostarczanych materiałów wymagane przepisami dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę /za zgodność z oryginałem/) tj. deklarację zgodności dostarczonych materiałów instalacyjnych oraz zgodę właściwego Powiatowego Zakładu Higieny, dla materiałów instalacyjnych mających kontakt z wodą pitną - zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 6.Do umowy Wykonawca załączy oryginały bądź kopie potwierdzone /za zgodność z oryginałem/ aktualnych atestów PZH dla materiałów instalacyjnych mających kontakt z wodą pitną, dla których atesty takie są wymagane natomiast dla tych, dla których niewymagalne jest posiadanie atestów PZH należy dołączyć aprobaty techniczne. 7.Wymienione w Formularzu Ofertowym ilości materiałów służą jedynie porównaniu złożonych ofert. Przewidywane ilości zakupu materiałów w okresie obowiązywania umowy są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie (zwiększyć się lub zmniejszyć) w trakcie realizacji umowy. Zamawiający dokona zakupu w ramach posiadanych środków finansowych. 8.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania towaru w terminach i ilościach wskazanych przez Zamawiającego telefonicznie, nie później niż w ciągu 48 h do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 440000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozieglowy.pl/zuk
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach