Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina w okresie od 15 października 2016r do 15 kwietnia 2017r.

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-500 Będzin, ul. Paryska 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2675275 w. 29 267-55-15 , fax. 032 2673617
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o.
  ul. Paryska 11 11
  42-500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 032 2675275 w. 29 267-55-15, fax. 032 2673617
  REGON: 00345300900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.interpromex.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina w okresie od 15 października 2016r do 15 kwietnia 2017r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa polega na zimowym utrzymaniu dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina w okresie od 15 października 2016r do 15 kwietnia 2017r. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości odpowiednio dla:Zadania 1 - 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta zł)Zadania 2 - 13 800,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset zł)Zadanie 3 - 17 100,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto zł) Wadium może być wniesione w: pieniądzu,poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Oferent sam wybiera sobie formę wadium. W przypadku wyboru formy pieniężnej, wadium należy wpłacać na konto: ING Bank Śląski S.A. o-Będzin nr konta: 61 1050 1227 1000 0008 0156 1002 z dopiskiem: -Wadium na zadanie:ZP-11-2016 Zimowe utrzymanie wyznaczonych dróg lokalno miejskich na terenie miasta Będzina w okresie od 15 października 2016r. do15 kwietnia 2017r. - zadanie Wniesienia wadium należy dokonać najpóźniej do dnia. 05.09.2016r. do godz. 9:45, a dowód wniesienia dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.interpromex.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach