Przetargi.pl
Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4227478, 4227874 , fax. 32 4227479
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Jankowicka 49 49
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 4227478, 4227874, fax. 32 4227479
  REGON: 27628565500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku w sezonie zimowym 2016/2017 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą. Pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg kieruje Zamawiający poprzez system dyżurów prowadząc stały monitoring stanu dróg i pogody. Akcja zimowa prowadzona będzie z bazy terenowej Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach. Zamawiający według potrzeb będzie wydawał dyspozycje dotyczące zakresu prac i czynności do wykonania oraz rodzaju potrzebnego do zimowego utrzymania dróg sprzętu na zasadzie ustnego lub telefonicznego wezwania do pracy. Materiał do zwalczania śliskości zimowej zapewni Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia się w środki łączności przewodowej, bezprzewodowej i faksu oraz do udostępnienia ich numerów Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wiek pojazdu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach