Przetargi.pl
Utrzymanie techniczne budynków użyteczności publicznej Balbina Centrum przy ul. Barona 30 oraz Pasaż Kulturalny Andromeda przy Pl. Baczyńskiego 2 , administrowanych przez MZBM w Tychach w zakresie bieżącej konserwacji ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, ul. Filaretów 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2274091 w. 133 , fax. 032 2273145
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  ul. Filaretów 31 31
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 2274091 w. 133, fax. 032 2273145
  REGON: 27117635800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-miasta/35
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie techniczne budynków użyteczności publicznej Balbina Centrum przy ul. Barona 30 oraz Pasaż Kulturalny Andromeda przy Pl. Baczyńskiego 2 , administrowanych przez MZBM w Tychach w zakresie bieżącej konserwacji ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie techniczne budynków użyteczności publicznej: Balbina Centrum, przy ul. Barona 30 oraz Pasaż Kulturalny Andromeda przy Pl. Baczyńskiego 2 , którymi w imieniu Zamawiającego administruje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach poprzez swoją komórkę organizacyjną, tj.: Rejon Obsługi Mieszkańców II, zwany dalej ROM -em ,a to: - ROM Nr II z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 41 2. Zamówienie podzielone jest na 2 (dwie) części zwane dalej zadaniami: Oznaczenie zadań: : ZADANIE NR 1 - Utrzymanie techniczne budynku użyteczności publicznej Balbina Centrum przy ul. Barona 30 w Tychach ZADANIE NR 2 - Utrzymanie techniczne budynku użyteczności publicznej Pasaż Kulturalny Andromeda przy Pl. Baczyńskiego 2 w Tychach 3. ZAKRES ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY ZADANIA NR 1 OBEJMUJE: 1) konserwację wewnętrznych instalacji budowlanych: - instalacji centralnego ogrzewania - instalacji wodno - kanalizacyjnej - instalacji elektrycznej, - instalacji klimatyzacyjno - wentylacyjnej z instalacją wody lodowej 2) konserwację stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz bramy garażowej: 3) serwis i obsługę systemu multimedialnego 4) całodobowe utrzymanie w pełnej sprawności technicznej instalacji p.poż. i systemu oddymiania 5) całodobowe utrzymanie w pełnej sprawności technicznej systemu nagłośnienia oraz systemu CCTV 6) serwis i obsługę instalacji niskoprądowych (teletechnicznych) 7) całodobowe świadczenie czynności pogotowia technicznego 3.1. Szczegółowy zakres obowiązków na realizację zadania nr 1 zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy. 4. ZAKRES ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY ZADANIA NR 2 OBEJMUJE: 1) konserwację wewnętrznych instalacji budowlanych: - instalacji centralnego ogrzewania - instalacji wodno - kanalizacyjnej i p.poż. - instalacji elektrycznej, - instalacji klimatyzacyjno - wentylacyjnej z instalacją wody lodowej - instalacji p.poż. i systemu oddymiania - instalacji systemu CCTV - serwis i obsługę instalacji niskoprądowych (teletechnicznych) 2) całodobowe świadczenie czynności pogotowia technicznego 4.1. Szczegółowy zakres obowiązków na realizację zadania nr 2 zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 500000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium. Wadium należy wnieść na wybrane zadanie (-a) - na czas związania ofertą. Przy wnoszeniu wadium wykonawca winien powołać się na nazwę wybranego zadania. 2. Wymagane kwoty wadium w podziale na zadania: - ZADANIE Nr 1 - Utrzymanie techniczne budynku użyteczności publicznej BALBINA CENTRUM przy ul. Barona 30 w Tychach wadium wynosi: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). - ZADANIE Nr 2 - Utrzymanie techniczne budynku użyteczności publicznej PASAŻ KULTURALNY ANDROMEDA przy Pl. Baczyńskiego 2 w Tychach wadium wynosi: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO S.A. o / Tychy Nr rachunku bankowego: 71 1020 2528 0000 0202 0267 3846 Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j.Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). W przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniężna - oryginał dowodu wniesienia wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w Tychach przy ul. Filaretów 31 w Dziale Księgowości (pokój nr 4), natomiast kopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-miasta/35
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach