Przetargi.pl
Zakup detektorów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 422 12 47 , fax. 32 4221247
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
  ul. Kościuszki 17 17
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 422 12 47, fax. 32 4221247
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup detektorów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zakup osobistego detektora tlenku węgla z wyświetlaczem LCD oraz detektora gazów wybuchowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Osobisty detektor tlenku węgla z wyświetlaczem LCD - 2 szt.: - precyzyjny sensor elektrochemiczny o wysokiej czułości, - wskazania stężenia tlenku węgla wyświetlane w zakresie od 0-1000 PPM, - optyczna oraz akustyczna sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla, - funkcja zapisu bieżącej oraz maksymalnej wartości pomiaru, - wbudowany zegar pozwalający użytkownikowi odczytać całkowity czas pomiaru, - podświetlany panel LCD, - zasilanie z baterii lub akumulatora do ładowania, - sygnalizacja rozładowania baterii, - oznakowanie CE, - atest kalibracyjny na okres 6 miesięcy, - gwarancja producenta obejmująca okres min. 12 miesięcy, - nowy i w fabrycznym opakowaniu. Detektor gazów wybuchowych - 1 szt.: - do kontroli nieszczelności instalacji gazowej, - do wykrywania i lokalizacji uszkodzeń instalacji oraz urządzeń gazowych, - do kontroli szczelności butli z gazem płynnym, itp., - elastyczna sonda o długości min. 400 mm, - sygnalizacja akustyczna i optyczna, - wielostopniowa skala diodowa wyrycia nieszczelności, - zasilanie z czterech baterii alkalicznych 1,5 V typ AA lub za pośrednictwem zasilacza sieciowego 9VDC/230VAC, - podczas pomiaru szczelności wymagany czas ekspozycji gazu < 10 sekund, - atest kalibracyjny na okres 12 miesięcy, - gwarancja producenta obejmująca okres min. 12 miesięcy, - oznakowanie CE, - nowy i w fabrycznym opakowaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania techniczne urządzeń, Wykonawca może zaoferować urządzenia o lepszych parametrach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach