Przetargi.pl
Roboty budowlane - instalacyjne: Remont kanalizacji na dziedzińcu Zamku w Toszku wraz z podłączeniem do sieci miejskiej i odtworzenie instalacji wod.-kan. oraz c.o. w wieży w ramach realizacji projektu /Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia/

Centrum Kultury "Zamek w Toszku" ogłasza przetarg

 • Adres: 44-180 Toszek, ul. Zamkowa 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2334493 , fax. 032 2334493
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
  ul. Zamkowa 10 10
  44-180 Toszek, woj. śląskie
  tel. 032 2334493, fax. 032 2334493
  REGON: 27199405100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamektoszek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - instalacyjne: Remont kanalizacji na dziedzińcu Zamku w Toszku wraz z podłączeniem do sieci miejskiej i odtworzenie instalacji wod.-kan. oraz c.o. w wieży w ramach realizacji projektu /Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: Remont kanalizacji na dziedzińcu Zamku w Toszku wraz z podłączeniem do sieci miejskiej i odtworzenie instalacji wod.-kan. oraz c.o. w wieży, w tym: 1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dwuprzewodowej wodnej o temperaturach czynnika grzewczego 90/70oC, z rozdziałem dolnym z dolnym zasilaniem grzejników. Instalacja wykonana będzie z rur stalowych. Odpowietrzenie instalacji ręczne miejscowe przy grzejnikach i automatyczne na pionach. Wykonanie sieci przewodów rozprowadzających zasilających wszystkie elementy grzejne. We wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zamontowanie grzejników i przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji poprzez zastosowanie armatury regulacyjnej w postaci zaworów grzejnikowych termostatycznych z czujnikiem wbudowanym. 2. Wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej do poszczególnych punktów poboru w ubikacji dla niepełnosprawnych znajdującej się na parterze wieży oraz wody do hydrantów wewnętrznych znajdujących się na wszystkich piętrach wieży. 3. Wykonanie odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków stajni, wieży zamkowej, bramy wjazdowej oraz budynku przy ul. Zamkowej 10, zlokalizowanych na terenie Zamku w Toszku, wraz z likwidacją istniejącego zbiornika bezodpływowego ścieków tzw. /szamba/: - budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej, - budowa przepompowni i rurociągu tłocznego, - odprowadzenie grawitacyjne całości ścieków sanitarnych powstających w budynku stajni, wieży, bramy następuje za pomocą przepompowni ścieków, skąd tłoczone będą rurociągiem tłocznym do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej. Ścieki z budynku ul. Zamkowa 10 odprowadzane będą bezpośrednio do istniejącej kanalizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, ze wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych zawartych w opisie technicznym dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn.: /Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia/, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Zamówienie objęte jest umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.06.02.02- 00-048/10-00 z dnia 25-04-2013 r. Wymagany okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy zł), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 97 8454 1024 2008 1400 0062 0006, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w Centrum Kultury /Zamek w Toszku/ ul. Zamkowa 10, 44 - 180 Toszek, pok. 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamektoszek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach