Przetargi.pl
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z premią termomodenizacyjną na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Wyciska 12 w Zabrzu.

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 3809006, 3809031 , fax. (032) 380 90 18
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Towarowa 1 1
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. (032) 3809006, 3809031, fax. (032) 380 90 18
  REGON: 27215700900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mtbstg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gmin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z premią termomodenizacyjną na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Wyciska 12 w Zabrzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z premią termomodenizacyjną na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Wyciska 12 w Zabrzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zamieścił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mtbstg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach