Przetargi.pl
Remont pokrycia dachu w budynku CKP w Jaworznie

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-606 Jaworzno, ul. Północna 9b
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6181800, 6181815 , fax. 032 6181801
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie
  ul. Północna 9b 9b
  43-606 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6181800, 6181815, fax. 032 6181801
  REGON: 27107683000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzopow.edu.jaworzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachu w budynku CKP w Jaworznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie remontu pokrycia dachu segmentu C o pow. 290 m2, polegający na wymianie istniejącego ocieplenia z pianki poliuretanowej i pokrycia papowego na ocieplenie ze styropapy i wykonanie pokrycia z 2 warstw papy zgrzewalnej (podkładowej i wierzchniego krycia), wymianie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej w budynku Centrum kształcenia Praktycznego przy ul. Promiennej 66 w Jaworznie zgodnie z: 1.1.Projektem budowlano - wykonawczym na wymianę instalacji odgromowej budynku C, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 1.2.Przedmiarem na remont pokrycia dachu wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, 1.3.Przedmiarem robót na wymianę instalacji odgromowej budynku C,stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, 1.4.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, 1.5.Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru instalacji odgromowej na dach budynku C, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, Termin wykonania zamówienia ustala się na okres: - rozpoczęcie realizacji od dnia 23.06.2014 r. - zakończenie realizacji do dnia 31.07.2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.350,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzopow.jaworzno.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach