Przetargi.pl
Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na polu Słupiec w Nowej Rudzie

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3513300, 3513301, 3513364 , fax. 032 3513309, -10, 3513369
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  ul. Strzelców Bytomskich 207 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, fax. 032 3513309, -10, 3513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na polu Słupiec w Nowej Rudzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu technicznego rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie oraz jego uzgodnienie z organami administracji samorządowej i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji koniecznych do realizacji zaprojektowanych prac. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rekultywacji technicznej i biologicznej hałdy 7/4 na Polu Słupiec w Nowej Rudzie stanowiącej podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód na prowadzenie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, w tym aktualizację decyzji Starosty Kłodzkiego z dnia 23.07.2002r. o znaku: OŚR 60191-I-3/02 - załącznik nr 4 do SIWZ 2. aktualizację mapy sytuacyjno - wysokościowej terenu objętego rekultywacją/działki gruntu nr 1/27, 1/31, 1/32, 1/33, 1/34, 1/42, 1/43, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11, 12, 13, 14 (Ob. 8 Słupiec AM5 i 7/9 Ob. Czerwieńczyce AM1) o pow.308 850 m?, projekt winien być wykonany na podstawie mapy do celów projektowych, 3. opracowanie rekultywacji technicznej i biologicznej osadników nr: 3,4 i 3b, 4. opracowanie sposobu odwodnienia terenu hałdy wraz z rzutem wód do potoku Bożkowskiego, 5. opracowanie sposobu wykonania rekultywacji technicznej i biologicznej obejmującej likwidację osadników, ostateczne ukształtowanie płaszczyzn i skarp, zabezpieczenie przed erozją stoków hałdy, zatrawienie i nasadzenie drzew i krzewów w brakujących obszarach, zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne, 6. sporządzenie operatu dendrologicznego istniejącej na terenie zieleni (drzewa i krzewy) wraz z zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów celem wykonania zaplanowanej rekultywacji, jeżeli zaprojektowane prace tego wymagają, 7. sporządzenie operatu wodnoprawnego - jeżeli zaprojektowane prace będą wymagały uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, 8. wykonanie projektu budowy dróg wewnętrznych w obrębie zwału oraz renowację już istniejących, mających pełnić funkcje dróg pożarowych i technologicznych, 9. uzgodnienie założeń projektowych z właściwymi organami administracji samorządowej jak również z Nadleśnictwem Wałbrzych, 10. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji i zezwoleń organów administracji samorządowej umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót m.in. pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego jeśli zakres zaprojektowanych prac będzie tego wymagał, 11. wykonanie przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu inwestorskiego, 12. opracowanie projektu w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (płyta CD).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.100,00 zł ( słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: srk.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach