Przetargi.pl
Usługi szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń obronnych organizowanych w I półroczu 2014 r.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2077777 , fax. 032 2077395
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25 25
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2077777, fax. 032 2077395
  REGON: 51425985927000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe w zakresie przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń obronnych organizowanych w I półroczu 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wykładowcy do przygotowania i przeprowadzenia dwugodzinnego (2 x 45 min.) wykładu nt. Analiza zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego płynących z cyberprzestrzeni. Metody i narzędzia ochrony przed atakami mającymi na celu zakłócenie lub sparaliżowanie pracy systemów teleinformatycznych jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przedsiębiorców realizujących zadania obronne, w terminie 29 maja i 26 czerwca br. dla grupy nie przekraczającej 40 osób - zadanie częściowe nr 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wykładowcy do przygotowania i przeprowadzenia dwugodzinnego (2 x 45 min.) wykładu nt. Wpływ aktualnej sytuacji społeczno-politycznej na terenie Ukrainy na stosunki Unia - Rosja. Przewidywane warianty rozwoju sytuacji w odniesieniu do możliwych zagrożeń dla Polski o charakterze niemilitarnym, w terminie 29 maja i 26 czerwca br. dla grupy nie przekraczającej 40 osób - zadanie częściowe nr 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach