Przetargi.pl
Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17

Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 43 59 , fax. 32 258 43 59
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
  ul. Grażyńskiego 17 17
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 43 59, fax. 32 258 43 59
  REGON: 00101546900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie 12 sztuk okien w 5 pomieszczeniach na okna z PCV w kolorze białym z nawietrzakami higrosterowanymi wraz z wykonaniem tynków wewnętrznych kat. III, wykonaniem gładzi i malowaniem ościeży okiennych farbą emulsyjną, wymianą parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej (kolor brązowy) i wewnętrznych z PCV (kolor biały) , wywiezieniem materiałów rozbiórkowych wraz z ich utylizacją
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zojo.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach