Przetargi.pl
Dostawy kontrastów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz preparatu do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatury hemodializacyjnej (DZP/38/382-28/14

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 84 200 , fax. 32 47 84 506
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
  al. Jana Pawła II 7 7
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506
  REGON: 27279082400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss2.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy kontrastów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz preparatu do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatury hemodializacyjnej (DZP/38/382-28/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kontrastów dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz preparatu do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatury hemodializacyjnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części pakietów. Pakiet 1 - Paramagnetyczny środek kontrastowy I, Pakiet 2 - Paramagnetyczny środek kontrastowy II, Pakiet 3 - Paramagnetyczny środek kontrastowy III, Pakiet 4 - Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatury hemodializacyjnej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy bez konsekwencji finansowych, uzależniając swoją decyzję od faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie do 48 godzin, od momentu złożenia zamówienia. Wielkość poszczególnych zamówień cząstkowych określana będzie przez Zamawiającego i składana faksem lub drogą elektroniczną.Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.Wykonawca dostarczy towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.Dostawy będą realizowane w siedzibie Zamawiającego do Magazynu Apteki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: braków ilościowych w ciągu 2 dni, wad jakościowych w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Zamawiający dodatkowo potwierdzi reklamację pismem poleconym.Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie na cito w terminie do 8 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar z odpowiednim terminem ważności, nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.Dostarczany przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki i instrukcje w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkowania informacje. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie ich nazw producenta lub nazw handlowych Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss2.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach