Przetargi.pl
BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH W SOŁECTWIE MIĘDZYŚWIEĆ - ETAP II

Gmina Skoczów ogłasza przetarg

 • Adres: 43-430 Skoczów, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 853 38 54 , fax. 33 853 91 52
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoczów
  Rynek 1 1
  43-430 Skoczów, woj. śląskie
  tel. 33 853 38 54, fax. 33 853 91 52
  REGON: 07218252200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH W SOŁECTWIE MIĘDZYŚWIEĆ - ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlanych związanych z budową terenów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Międzyświeć - etap II, na terenie działki nr 220/39, przy ul. Iskrzyczyńskiej. Zakres robót związanych z realizacją zadania obejmuje: a) budowę boiska sportowego do gry w piłkę nożną o wymiarach 60 x 33 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, b) wykonanie drenażu boiska, c) budowę piłkochwytów zewnętrznych o wysokości 6 m wokół boiska, d) budowę ogrodzenia panelowego wzdłuż wschodniej granicy działki na odcinku długości 33 mb, e) budowę wiaty rekreacyjnej w konstrukcji drewnianej o wymiarach 10 x 15 m, f) budowę zjazdu z drogi publicznej, g) wykonanie przyłącza wodociągowego, h) zabudowę szczelnego zbiornika na ścieki socjalno - bytowe, i) wykonanie instalacji wewnętrznych w wiacie: instalacji elektrycznej, instalacji wodno - kanalizacyjnej, j) budowę sieci oświetlenia ulicznego - linia kablowa na projektowanych słupach, o długości ok. 190 mb przy ul. Iskrzyczyńskiej. Realizacja robót zgodnie z projektem technicznym opracowanym przez Pracownię Projektową arch. Zofia Perlega - Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Międzyświeciu z wiatą, pomieszczeniem magazynowym i zjazdem z drogi, na podstawie pozwolenia na budowę - decyzja nr 30 (sygn. WB.6740.1421.2012/2013.JT) z dnia 14.01.2013r. oraz projektem technicznym budowlano - wykonawczym -Budowa sieci oświetlenia ulicznego - linia kablowa na projektowanych słupach w Międzyświeciu opracowanym przez mgr inż. Mariana Babiarza, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 1610 (sygn. WB.6740.1190.2013.TB) z dnia 06.11.2013r. Ewentualnie występujący w dokumentacji projektowej, przedmiarach lub specyfikacjach technicznych znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów, wyrobów, urządzeń lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zastosować materiały, wyroby i urządzenia podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej. Zamawiający uzyskał dofinansowanie dla realizacji inwestycji w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wraz z całym materiałem zawartym w dokumentacji projektowej, siwz, STWOiR oraz przedmiarach robót. Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcy gwarancji oraz 60 miesięcy rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Zalecana jest wizja lokalna w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127208
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skoczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach