Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni z destruktu na drogach gminnych w Wierzchowisku ul. Osiedlowa, Słoneczna, Działkowa ,Dębowa , Gwiezdna, Księżycowa, Nowa , Prosta, Św.Brata Alberta, Krótka

Gmina Mykanów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-233 Mykanów, ul. Samorządowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3288019 , fax. 034 3288019 w. 32
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mykanów
  ul. Samorządowa 1 1
  42-233 Mykanów, woj. śląskie
  tel. 034 3288019, fax. 034 3288019 w. 32
  REGON: 15139811000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni z destruktu na drogach gminnych w Wierzchowisku ul. Osiedlowa, Słoneczna, Działkowa ,Dębowa , Gwiezdna, Księżycowa, Nowa , Prosta, Św.Brata Alberta, Krótka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drogach gminnych w Wierzchowisku ul. Osiedlowa , Słoneczna , Działkowa ,Dębowa, Gwiezdna, Księżycowa, Nowa , Prosta ,Św. Brata Alberta , Krótka Łącznie 5,167 km o szerokości 3,5m do 4,5 m. Destrukt należy rozłożyć przy pomocy rozściełacza na grubość 10cmn natomiast na ostatnie 4 odcinki dróg na grubość 5 cm , a następnie zawałować. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: urządzenie zaplecza placu budowy , przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, BHP, ochrony zdrowia i p.poż.; zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mykanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach