Przetargi.pl
Remont biblioteki w Szkole Podstawowej nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2

Szkoła Podstawowa nr 20 im.Tadeusza Rejtana ogłasza przetarg

 • Adres: 40-854 Katowice, ul. Juliusza Zarębskiego 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2547699 , fax. 32 2547699
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 20 im.Tadeusza Rejtana
  ul. Juliusza Zarębskiego 2 2
  40-854 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 2547699, fax. 32 2547699
  REGON: 00072283900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont biblioteki w Szkole Podstawowej nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie biblioteki i czytelni, w szczególności na: wykonaniu tynków i gładzi ścian, malowaniu ścian i sufitów, wymianie stolarki drzwiowej (w tym przeciwpożarowej), naprawie posadzki, ułożeniu wykładziny heterogenicznej wraz z przygotowaniem podłoża, przebudowie instalacji hydrantowej, wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zojo.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach