Przetargi.pl
Dostawy dializatorów - ZP 550/14

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 852 05 11 wew. 252 , fax. 33 852 12 24
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
  ul. Bielska 4 4
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 33 852 05 11 wew. 252, fax. 33 852 12 24
  REGON: 00031334800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.netus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy dializatorów - ZP 550/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy dializatorów. Zamówienie podzielone jest na 2 zadania, z których każde stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. Pełny asortyment, który obejmuje zamówienie wraz z przewidywanym zapotrzebowaniem zawarto w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Formularzu cenowym. 2. Warunki jakim muszą odpowiadać dostawy: a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, b) wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, c) dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy do Zespołu Magazynów ZZOZ w Cieszynie w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, d) dostawa zamówionych wyrobów następować będą w ciągu 3 (trzech) dni od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego telefaksem/e-mailem. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy to wtedy nastąpi ona w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, e) okres ważności dla dostarczanych wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331812004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium na poszczególne zadania w następujących kwotach: Zadanie nr 1 w wysokości: 2 500,00 zł, słownie: dwa tysiące pięćset złotych, Zadanie nr 2 w wysokości: 7 000,00 zł, słownie: siedem tysięcy złotych, należy wnieść w terminie do dnia 23.05.2014 r. do godz. 10:00 w jednej lub w kilku z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 tekst jednolity z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego w banku: Bank Spółdzielczy w Cieszynie nr konta 40 8113 0007 2001 0036 7099 0001 W tytule przelewu należy wpisać - Wadium - ZP 550/14. Wadium w formie innej niż pieniądzu powinno zostać zdeponowane w oryginale w osobnej kopercie opisanej -Wadium - ZP 550/14 - w Dziale Zaopatrzenia, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Unijnych ZZOZ w Cieszynie w terminie j/w, a kserokopię poręczenia/ gwarancji należy dołączyć do oferty. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na wskazanym rachunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.netus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach