Przetargi.pl
Dostawy łóżek do intensywnej opieki medycznej wraz z wyposażeniem, szafkek przyłóżkowych, szafek - asystorów medycznych na kółkach oraz szafek metalowych ubraniowych do pomieszczeń szatni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 84 200 , fax. 32 47 84 506
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
  al. Jana Pawła II 7 7
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 84 200, fax. 32 47 84 506
  REGON: 27279082400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss2.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy łóżek do intensywnej opieki medycznej wraz z wyposażeniem, szafkek przyłóżkowych, szafek - asystorów medycznych na kółkach oraz szafek metalowych ubraniowych do pomieszczeń szatni dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę trzynastu łóżek z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W skład wyposażenia łóżek wchodzą również szafki przyłóżkowe (13 sztuk), asystory medyczne (13 sztuk). Dwa łóżka powinny być wyposażone w system pomiaru masy pacjenta. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę szafek dwudziałowych, ubraniowych, metalowych do pomieszczeń szatni o module 400 mm, z przegrodą do segregacji odzieży, wyposażone w drążek, wieszak, haczyk na ręcznik, miejsce na wizytówkę oraz lusterko. Drzwi szafek wyposażone w zamek z dwoma kluczami ryglowaniem drzwi w trzech punktach. Oferowane szafy w Pakiecie 4 muszą posiadać atest higieniczny PZH oraz deklarację zgodności. Do ofert należy dołączyć paletę kolorów możliwych do wyboru w oferowanej kwocie (Dot. Pakietu 4). Dostawca w swoim zakresie dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia na adres Zamawiającego tj. 44-335 Jastrzębie Zdrój Aleja Jana Pawła II 7, natomiast w gestii Zamawiającego pozostaje odebranie i wniesienie przedmiotu umowy (Dot. Pakietu 4). Szczegółowy opis zamówienia zawierają załączniki nr 9, 10, 11, 12: Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla asystora, szafki, łóżek. Wszystkie dostarczone towary muszą być fabrycznie nowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek uszkodzenia.Oferowane urządzenia muszą być kompletne, tj. gotowe do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego).W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca dostarczy i zamontuje sprzęt, uruchomi oraz przeszkoli użytkowników w zakresie działania i eksploatacji sprzętu (Dot. Pakietu 1, 2, 3).Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji urządzenia i jego parametrów technicznych.Zamawiający wymaga by oferowany asortyment posiadał wymagane prawem atesty i badania (Dot. Pakietu 1, 2, 3).Przez okres obowiązywania umowy obowiązywać będzie niezmienność cen za wyjątkiem: a)zmiany cen w związku z korzystaniem z rabatów cenowych przyznanych przez Wykonawcę w okresie trwania umowy z zastrzeżeniem wymaganych parametrów jakościowych dla danego produktu; b)zmiany zakresu rzeczowego, tj. zastąpienie produktu objętego umową innym produktem synonimem (odpowiednikiem), jednak nie droższym i nie o gorszych parametrach za zgodą Zamawiającego; c)sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmiany wynagrodzenia o kwotę brutto wynikającą ze zmienionej obowiązującej stawki podatku VAT. Zamwiający dopuszca możliwość składania ofert częściowych.Zamwiający nie dopuszca przesunięć pomiędzy poszczególnymi częściami w ramach zamawianego pakietu.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331921003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 63 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss2.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach