Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg gminnych Część I „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Krasiejów”, Część II „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Grodziec” Część III „Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Jakuba, Turawskiej w m. Dylaki” Część IV „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia” Część V „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Schodnia” Część VI „Remont nawierzchni ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk”

Gmina Ozimek ogłasza przetarg

 • Adres: 46040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 22 800 , fax. 77 46 22 811
 • Data zamieszczenia: 2018-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ozimek
  ul. Ks. J. Dzierżona
  46040 Ozimek, woj. opolskie
  tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811
  REGON: 52796000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg gminnych Część I „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Krasiejów”, Część II „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Grodziec” Część III „Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Jakuba, Turawskiej w m. Dylaki” Część IV „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia” Część V „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Schodnia” Część VI „Remont nawierzchni ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg gminnych tj.: Część I „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Krasiejów”,  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,24 km  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm- 1064,25 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 832,75m2 Część II „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Grodziec”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,1 km  Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 123,00 m3  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 410,00 m2  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 410,00 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 315,00m2 Część III „Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Jakuba, Turawskiej w m. Dylaki”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- 0,95 km  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm – 4 089,50 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 3 139,50m2 Część IV „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,19 km  Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 246,30 m3  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 821,00 m2  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm 821,00 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 634,00 m2 Część V „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Schodnia”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,53 km  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 1871,50 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 1597,00 m2 Część VI „Remont nawierzchni ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,46 km  Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 641,70 m3  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 2 139,00m2  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 2 139,00 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 1662,00 m2 Cz. I, II, III, IV, V, VI 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz  przedmiary robót,  dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  wzór umowy, która stanowi integralną cześć niniejszej SIWZ. 3. Do Specyfikacji zostały załączone przedmiary robót jako materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy. 4. Załączony przedmiar robót określa jedynie orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie roboty, również nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. 5. Umożliwia się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji. W tym celu należy skontaktować się z Panem Damianem Lewandowskim tel. 77 46 22 853 6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy wynoszącej co najmniej 48 miesięcy, jednak nie więcej 72 miesięcy licząc od daty odbioru wykonanych robót. 7. Roboty będące przedmiotem zmówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów własnych wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych. 9. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z robotami w zakresie robót ziemnych, związanych w wykonaniem podbudowy i nawierzchni asfaltobetonowych oraz montażem oznakowania pionowego były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia zawiera (część III SIWZ - wzór umowy). 10. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 12. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Cz. I 1500,00 zł. Słownie: tysiąc pięćset złotych Cz. II 0,00 zł. Słownie: zero złotych Cz. III 8 000,00 zł. Słownie: osiem tysięcy złotych Cz. IV 2000,00 zł Słownie: dwa tysiące złotych Cz. V 3000,00 zł. Słownie: trzy tysiące złotych Cz.VI 7 000,00 zł. Słownie: siedem tysięcy złotych W przypadku składania więcej niż jedną ofertę Wykonawca jest zobligowany do wniesienia kwotę wadium odpowiadającej części, na którą składa ofertę. 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach