Przetargi.pl
„Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem”.

Gmina Otmuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 48385 Otmuchów, ul. Zamkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 315 016 , fax. 774 315 017
 • Data zamieszczenia: 2018-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otmuchów
  ul. Zamkowa 6
  48385 Otmuchów, woj. opolskie
  tel. 774 315 016, fax. 774 315 017
  REGON: 52935000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otmuchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego, zestawu pomiarowego i hydrofory, instalacji zasilania zbiorników na wodę przeciwpożarową, instalacji suchego pionu, zbiornika na wodę przeciwpożarową oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego, systemu alarmu pożaru i systemu DSO w budynku Zamku Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania „Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż sytemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem. Zakres rzeczowy zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji:  Dokumentacja projektowa  Dokumentacja badań podłoża gruntowego  Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego  Przedmiar robót  Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 4. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach