Przetargi.pl
Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach - etap I.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach - etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach - etap I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje realizację n/w robót: 1) roboty rozbiórkowe, 2) zabudowę nadproży stalowych, 3) uzupełnienie ścian, ścianki działowe, sufity podwieszone, tynki wewnętrzne, 4) stolarkę okienną i drzwiową. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji projektowej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toszeckiej 99, 44-100 Gliwice obejmującej: 1) projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, 2) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 3) przedmiar robót. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Załącznik nr 8 do SIWZ: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. 2) Załącznik nr 11 do SIWZ: Zobowiązanie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (w przypadku podpisywania oferty przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach