Przetargi.pl
Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - etap IV, część 2

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja i modernizacja stolarki okiennej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu - etap IV, część 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest renowacja i modernizacja stolarki okiennej w części wysokiej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 1. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie renowacji i modernizacji stolarki okiennej na elewacja od strony ulicy Piastowskiej w ilości: 34 szt. okien skrzynkowych, zgodnie z wykazem okien, stanowiącym załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: 1) zdemontowanie skrzydeł okiennych; 2) zabezpieczenie wnęk okiennych; 3) rozszklenie skrzydeł; 4) zdemontowanie okuć; 5) pogłębienie felców; 6) usunięcie powłok malarskich; 7) przeszlifowanie; 8) renowacje narożników; 9) piórkowanie; 10) wymiana okapników na nowe dębowe lub ich renowacja; 11) dopasowanie istniejących skrzydeł okiennych do ościeżnic; 12) wymiana uszkodzonych elementów okuć okiennych; 13) flekowanie i wymiana elementów zagnitych lub uszkodzonych; 14) uszczelnienie metodą rowkową; 15) uzupełnienie okitowania (sylikonem); 16) gruntowanie impregnatem i malowanie okien; 17) szklenie; 18) uszczelnienie; 19) renowacja/uzupełnienie istniejących elementów mechanizmu ograniczenia otwarcia okna (trójkąt i grzebień); 20) renowacja istniejących klamek lub uzupełnienie brakujących klamek. 3. Zakres zamówienia obejmuje również zabezpieczenie miejsca pracy, a także dróg przejścia i dróg przejazdowych po których poruszają się ludzie i samochody, jeżeli kolidują z miejscem wykonywania robót. 4. Przedmiotowe prace będą wykonywane w oparciu o pozwolenie budowlane - Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr 333/19 z dnia 18.04.2019 r. oraz Pozwolenie nr 301/N/2019 r. z dnia 11.04.2019 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownię Architektoniczno-Konserwatorską LINEAPROJEKT, z siedzibą: ul. Strzelecka 44/5, 45-524 Opole, w tym: projekt wykonawczy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ; Uwaga: Przy wycenie i realizacji przedmiotu zamówienia przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy, a nie podstawowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy”, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 6 do SIWZ);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 7 do SIWZ: Wzór zobowiązania do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia; Załącznik nr 8 do SIWZ: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (oświadczenie należy złożyć w oryginale w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej urzędu BIP informacji z otwarcia ofert)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach