Przetargi.pl
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” dotyczące termomodernizacji Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29.

Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49300 Brzeg, ul. Robotnicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 169 950 , fax. 774 169 952
 • Data zamieszczenia: 2017-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu
  ul. Robotnicza 12
  49300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 169 950, fax. 774 169 952
  REGON: 53051784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: NIE DOTYCZY
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” dotyczące termomodernizacji Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu przy ul. Piastowskiej 29 w zakresie ocieplenia dachu wielospadowego od wewnątrz na strychu , wymiany pokrycia dachowego dachu wielospadowego na blachę stalową tytan-cynk, a występujący w części środkowej budynku (w kalenicy) dach płaski zostanie pokryty nowym pokryciem z papy termozgrzewalnej. Stolarka okienna na parterze i I piętrze zostanie poddana renowacji natomiast okna w piwnicy i na strychu zostaną wymienione na nowe drewniane o konstrukcji zespolonej. Okna nowe muszą zachować identycznie odwzorujące formy istniejących okien. We wszystkich pomieszczeniach zostaną wymienione parapety wewnętrzne na drewniane z drewna sosnowego. Stolarka drzwiowa zewnętrzna budynku, werandy i oranżerii zostanie poddana renowacji, drzwi zewnętrzne do piwnicy zostaną wymienione na nowe stalowe ocieplone. Przedmiotem zamówienia jest również remont instalacji centralnego ogrzewania, które jest zasilane z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku. Nowa instalacja c.o. zostanie prowadzona po trasie starej instalacji wykonana ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie oraz z rur wielowarstwowych. Odbiornikami ciepła będą grzejniki płytowe. W budynku zostanie również wykonana instalacja c.w.u. przy wymianie podgrzewaczy elektrycznych nie nadających się do dalszej eksploatacji, wentylacja mechaniczna wywiewna pomieszczeń, wymiana zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 2101/84 z dnia 20.11.1984r. strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zakres robót budowlanych: rodzaj robót: 1) roboty budowlane w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej: - renowacja istniejącej stolarki okiennej na parterze i I piętrze, - wymiana stolarki okiennej w piwnicy na drewnianą zespoloną, - wymiana stolarki okiennej na strychu na drewniana zespoloną, - wymiana stolarki okiennej jednoszybowej na nową drewnianą zespoloną, - renowacja stolarki okiennej i ślusarki okiennej i drzwiowej werandy, - wymiana parapetów wewnętrznych (oprócz piwnicy) na parapety z drewna sosnowego, - renowacja drewnianych drzwi zewnętrznych, - wymiana drzwi piwnicznych na stalowe z ociepleniem, 2) roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych: - demontaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami, - montaż instalacji c.o. i grzejników stalowymi jedno, dwu trzy płytowych, - wymiana osłon grzejnikowych, - badanie szczelności na zimno, na gorąco oraz regulacja działania instalacji, - likwidacja kanału instalacyjnego w oranżerii, 3) roboty budowlane w zakresie ciepłej wody użytkowej - demontaż i montaż instalacji c.w.u. - montaż podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej, 4) roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji - demontaż instalacji wentylacji, - montaż instalacji wentylacji, 5) roboty budowlane w zakresie dachu: - ocieplenie dachu od wewnątrz strychu płytami z wełny mineralnej w przestrzeni pomiędzy krokwiami i poniżej krokwi oraz ścianki kolankowej, - w części stychu użytkowego po dociepleniu wykonać okładziny w postaci lekkich sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, - wykonanie wymiany pokrycia dachu wielospadowego z blachy stalowej tytan-cynk, - wykonanie nowego pokrycia dachu płaskiego z papy termozgrzewalnej w części środkowej budynku i oranżerii, - wymiana wyłazów dachowych , - wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. - wymiana zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej, wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi związanymi z wykonaniem robót określonych w pkt. 1-5 powyżej. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro Projektowe „AKAPIT” Brzeg ul. Pierwszej Brygady 40, zawierająca dokumentację techniczną, opis robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, stanowiącą integralną część umowy. Zamawiający posiada wszelkie decyzje i zezwolenia niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Lokalizacja budowy: Miasto Brzeg, działka nr: 874/1, obręb Centrum, jednostka ewidencyjna Brzeg Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót bez wyłączenia obiektu z użytkowania, do zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami i zapewnienia bezpiecznego dojścia do obiektu i bezpieczne użytkowanie tego obiektu podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania remontu instalacji centralnego ogrzewania przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018, natomiast pozostałe roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia może realizować zgodnie z zapisami w umowie do dnia 31.05.2018r. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności spełniają warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz.1570) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.290 z późn. zm.). Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli w niniejszym SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne”, a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości i 60 miesięcznej rękojmi za wady na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego skorzystać. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca w dniu podpisania protokółu odbioru zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny, który stanowi załącznik nr 2 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach