Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (od strony Amfiteatru Opolskiego) – etap II, cz. 2

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2017-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (od strony Amfiteatru Opolskiego) – etap II, cz. 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (od strony Amfiteatru Opolskiego) – etap II, część 2. Zakres prac obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu renowacji i modernizacji 30 szt. okien skrzynkowych wraz z systemem drewnianych rolet oraz 1 szt. okna skrzynkowego bez drewnianej rolety, w poniższych pomieszczeniach: PIĘTRO VI Pokój nr 613 - 6 okien Pokój nr 614 - 5 okien PIĘTRO V Pokój nr 512 - 4 okna Pokój nr 513 - 3 okna Pokój nr 514 - 4 okna Pokój nr 515 - 4 okna Pokój nr 516 – 4 okna PIĘTRO II Klatka schodowa - 1 okno (pierwsze z prawej - okno bez drewnianej rolety) Zamawiający realizuje projekt w zakresie wybranych segmentów. Zakres czynności do wykonania w przedmiocie zamówienia: OKNA: 1) zdemontowanie skrzydeł;, 2) zabezpieczenie wnęk okiennych; 3) rozszklenie skrzydeł; 4) zdemontowanie okuć; 5) pogłębienie felców; 6) usunięcie powłok malarskich; 7) przeszlifowanie; 8) renowacje narożników; 9) piórkowanie; 10) wymiana okapników na nowe dębowe; 11) dopasowanie istniejących skrzydeł okiennych do ościeżnic; 12) wymiana uszkodzonych elementów okuć okiennych; 13) flekowanie i wymiana elementów zagnitych lub uszkodzonych; 14) uszczelnienie metodą rowkową; 15) uzupełnienie okitowania (sylikonem); 16) gruntowanie impregnatem i malowanie okien; 17) szklenie; 18) uszczelnienie; 19) renowacja/uzupełnienie istniejących elementów mechanizmu ograniczenia otwarcia okna (trójkąt i grzebień); 20) renowacja istniejących klamek lub uzupełnienie brakujących klamek. ROLETY: 1) demontaż rolet i elementów mechanizmu; 2) zdemontowanie kaset z możliwością otwierania; 3) oczyszczenie elementów mechanizmu, zakonserwowanie i dokonanie bieżących napraw; 4) wymianę taśm; 5) wymianę metalowych prowadnic lub ich renowację; 6) usunięcie powłok malarskich; 7) szlifowanie, dopasowanie, 8) gruntowanie; 9) malowanie; 10) montaż rolet. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownię Architektoniczno-Konserwatorską LINEAPROJEKT, z siedzibą: ul. Strzelecka 44/5, 45-524 Opole, w tym: projekt wykonawczy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik nr 3 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w NBP O/Okręgowy Opole Nr rachunku bankowego: 55 1010 1401 0023 1013 9120 0000 z dopiskiem: „Wadium: stolarka OUW, etap II, cz.2” lub zgodnie z art. 45 PZP – w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancji bankowych; gwarancji ubezpieczeniowych; poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm. 4). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca przed upływem terminu składania ofert składa oryginał dokumentu wadium: wraz z ofertą, w jednej kopercie, bądź w odrębnej kopercie, złożonej w miejscu wskazanym, opisanej następującą treścią: „Wadium do oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji i modernizacji stolarki okiennej i drewnianych rolet OUW - etap II, część 2” Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie składania ofert oraz w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 PZP. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy”, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 6 do SIWZ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach