Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 105559 O ul. Wiejskiej w m. Wierchlesie wraz z przebudową odwodnienia

Gmina Jemielnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 23 500 , fax. 77 46 23 510
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jemielnica
  ul. Strzelecka 67
  47-133 Jemielnica, woj. opolskie
  tel. 77 46 23 500, fax. 77 46 23 510
  REGON: 53141323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 105559 O ul. Wiejskiej w m. Wierchlesie wraz z przebudową odwodnienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 105559 O ul. Wiejskiej w m. Wierchlesie wraz z przebudową odwodnienia. 2. W zakres robót wchodzi: 1) przebudowa konstrukcji drogi gminnej, o nawierzchni bitumicznej nr 105559O ulicy Wiejskiej w miejscowości Wierchlesie na odcinku 312,48 metrów. Początek przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi gminnej – km 0+000 umiejscowiony jest w obrębie studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w jezdni na wysokości wjazdu na posesję nr 25 – dz. nr 40, zaś przewidziany do przebudowy odcinek drogi kończy się w km 0+312,48 jej ciągu, w obrębie studni wpustowych przy posesji nr 20 – dz. nr 78: • ścięcie zawyżonych poboczy na wskazanych odcinkach, • frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość 4 cm, • oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, , • wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltobetonu • oczyszczenie i wykonanie skropienia międzywarstwowego, • wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu • regulację wysokościową studni kanalizacji sanitarnej, wpustów studni ulicznych i zaworów przyłączy wodociągowych, • uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu rodzimego • roboty wykończeniowe • wprowadzenie stałej organizacji ruchu. 2) Przebudowa odwodnienia drogi gminnej nr 105559O ulicy Wiejskiej w miejscowości Wierchlesie na odcinku 312,48 metrów. Początek przeznaczonego do przebudowy odcinka odwodnienia drogi gminnej – km 0+000 umiejscowiony jest w obrębie studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w jezdni na wysokości wjazdu na posesję nr 25 – dz. nr 40, zaś przewidziany do przebudowy odcinek drogi kończy się w km 0+312,48 jej ciągu, w obrębie studni wpustowych przy posesji nr 20 – dz. nr 78: • Budowa odwodnienia (studnie wpustowe, przykanaliki) 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 5. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysów ofertowych szczegółowych będących podstawą sporządzenia oferty. 6. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialność od podwykonawców do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawców). 7. Zamawiający informuje, iż zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Opolskiego w Fundusz Dróg Samorządowych w przypadku, gdy Zamawiający utraci to dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do SWIZ) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 9. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 10. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach: 10.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ( wartość oceniana) liczoną od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 36 miesięcy, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 72 miesięcy). 10.2 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 10.3 Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: - w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, - dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany 10.4 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 10.5 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w terminie do 7 dni od dnia dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 10.6 Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej 11. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 11.1 Odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 11.2 Należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 11.3 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 11.4 Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu polegającej w szczególności na uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczęciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy. 11.5 Próby i odbiory z udziałem właściwych instytucji, inwestora i inspektora nadzoru. 11.6 Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 11.7 Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 11.8 Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 11.9 Zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robót budowlanych w taki sposób aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia możliwe było bezkolizyjne jego użytkowanie. 11.10 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 11.11 Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 11.12 Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie Inspektor bezpośrednio przed rozbiórką. Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu. 11.13 Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót wraz z uporządkowaniem terenu przylegającego do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót; 11.14 Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 12. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. 13. Zastosowanie materiałów: 13.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. 13.2 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13.3 Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Niedołączenie ww. dokumentów do ofert jest jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego. 13.4 W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych i 00/100 groszy. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy Leśnica Filia w Jemielnicy Nr konta 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Termin wniesienia wadium upływa w dniu 24.09.2019 r. o godz. 12.00. Nie wniesienie wadium lub wniesienia wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać odpowiednio: „Wadium – Przebudowa drogi gminnej nr 105559 O ul. Wiejskiej w m. Wierchlesie wraz z przebudową odwodnienia” W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego lub zdeponowanie u Zamawiającego (Urząd Gminy Jemielnica, budynek nr 1 , pokój nr 9) w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W przypadku wykonawców występujących wspólnie – gwarancja wadialna zawierana przez jednego z wykonawców wspólnych musi jednocześnie wyszczególniać wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium regulują przepisy art.46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 1.2 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu– wypełnione i podpisane, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, 1.3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania– wypełnione i podpisane, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 1.4 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy), 1.5 Zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt V. 5.1 SWIZ w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (jeżeli dotyczy), 1.6 Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w przypadku złożenia oferty wspólnej z godnie z zapisami pkt. X.7 SIWZ (jeżeli dotyczy) 1.7 Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 2. Oświadczenia wykonawcy wskazane w formularzu oferty muszą być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w załącznikach nr 3 i 4 do SWIZ , składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia- w tym zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postepowaniu składa także oświadczenia, o których mowa w załącznikach nr 3 i 4 do SWIZ dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, będących załącznikami nr 3 i 4 do SIWZ. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa załączniku nr 4 do SWIZ. 6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ, oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej: Oświadczenie – wypełnione i podpisane, stanowiące załącznik nr 6 do SWIZ, wymagane jest od Wykonawców, którzy złożyli ofertę do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert. Oświadczenie dotyczy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VI.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy Wykonawca. 7. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych oferta winna być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania: 7.1. współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 7.2. każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć oświadczenia wymienione w pkt VI 1.2., VI 1.3 oraz VI.2 SIWZ jak również dokument wymieniony w pkt VI.3.3, dokumenty o których mowa w pkt VI.3.1. i VI.3.2. składa odpowiednio wykonawca wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7.3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów, 7.4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), 7.5. wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 5 do SIWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów, 7.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy. 7.7. Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej): 1) będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego ograniczona; 2) powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób i na adres którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach