Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62

Gmina Dąbrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 49-120 Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 464 10 10, , fax. 0-77 464 10 10
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa
  ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
  49-120 Dąbrowa, woj. opolskie
  tel. 0-77 464 10 10, , fax. 0-77 464 10 10
  REGON: 53141304700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62, w gminie Dąbrowa, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, /dokumenty stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)/. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: roboty pomiarowe i ziemne, roboty ziemne, korytowanie, roboty nawierzchniowe, instalacja oznakowania. Zadanie inwestycyjne obejmuje dodatkowo: Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, Próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji, Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania, Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Sporządzenie kosztorysu ofertowego, Opracowanie harmonogramu robót, Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem, Wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, Zapewnienie bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, Zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowanie dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacją powykonawczą, Innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz z wytycznymi Specyfikacji Technicznych. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 2 do SIWZ, Przedmiar robót – załącznik nr 3 do SIWZ, Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach