Przetargi.pl
Remont istniejącej podłogi w pomieszczeniach parteru w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (Biuro Obsługi Klienta wraz z korytarzem)

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (+48 22) 443 14 00 , fax. (+48 22) 443 14 02
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa
  Pl. Bankowy 3/5 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (+48 22) 443 14 00, fax. (+48 22) 443 14 02
  REGON: 01525964000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont istniejącej podłogi w pomieszczeniach parteru w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (Biuro Obsługi Klienta wraz z korytarzem)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont istniejącej podłogi w pomieszczeniach parteru w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (Biuro Obsługi Klienta wraz z korytarzem) Zakres robót; powierzchnia remontowanej posadzki- 169 m2. 1. Zabezpieczenie istniejących elementów wyposażenia (cokoły, witryny i drzwi aluminiowo szklane). 2. Skucie wszystkich warstw istniejącej podłogi do poziomu płyty stropowej oraz wywiezienie materiałów rozbiórkowych. 3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i akustycznej: 2 razy folia poliuretanowa, 5cm styropianu ekstrudowanego. 4. Wykonanie wylewki cementowej zbrojonej siatką; gr. wylewki 5cm. 5. Impregnacja wylewki preparatem do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe i posadzki: weber.floor 4716 lub równoważnym. 6. Wykonanie wylewki samopoziomującej: weber.floor 4600 DuroBase lub równoważnej. 7. Impregnacja wylewki preparatem do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe i posadzki: weber.floor 4716 lub równoważnym. 8. Wykonanie wylewki typu weber.floor 4635 DuroStone w kolorze jasnoszarym G -10 lub równoważnej, 9. Szlifowanie i impregnacja wylewki przy użyciu materiałów i urządzeń zgodnych z zaleceniami producenta systemu posadzki. (np. do szlifowania wylewki weber.floor 4635 DuroStone należy stosować tylko urządzenia szlifujące HTC lub równoważne - dopuszczalne przez producenta wylewki, w sposób zgodny z zaleceniami w specyfikacji technicznej producenta). Szczegółowy opis wykonania i szlifowania posadzki weber.floor 4635 DuroStone zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uwaga: 1. System posadzek powinien być wykonany przez Autoryzowanych Wykonawców producenta oferowanego systemu posadzki, którzy odbyli specjalistyczne szkolenie z tego zakresu 2. Proces szlifowania posadzki powinien być prowadzony przez: - firmę akredytowaną przez producenta urządzeń szlifujących, które będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia, - osoby, które odbyły szkolenie z zakresu obsługi urządzeń szlifujących, przewidzianych do realizacji zamówienia. 3. Wszystkie roboty zanikowe powinny być zgłaszane, przed zakryciem, do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. We wszystkich pozycjach, w których wskazano system WEBER FLOOR, można zastosować rozwiązania równoważne pod warunkiem: a) wykonania wszystkich elementów podłogi w jednym systemie. b) zgodności z opisami produktu Weber FLOOR lub równoważnego, określonymi w załączniku Nr 2 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej załącznik nr 1 do wzoru umowy. c) Technologia wykonania podłogi, w tym posadzki, będzie zgodna z wytycznymi (specyfikacja techniczna) dostawcy systemu, określającymi stosowane materiały, narzędzia, urządzenia szlifujące, itd. d) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W tym celu Wykonawca załączy do oferty dokumenty, potwierdzające równoważność proponowanych rozwiązań: np. atesty, karty katalogowe, specyfikacje techniczną, wyniki badań niezależnych laboratoriów. Szczegółowy zakres prac jest określony w dokumentacji technicznej (projekt - rzut parteru, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) stanowiącej załącznik nr 1 do wzoru umowy. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej, dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczną i, w przypadku braku niektórych pozycji w przedmiarze, uzupełnić je w kosztorysie ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach