Przetargi.pl
Dostawa opału dla gminy Stromiec w sezonie grzewczym 2013/2014

Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec ogłasza przetarg

 • Adres: 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6191020 , fax. 048 6191008
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stromiec, w imieniu której działa Wójt Gminy Stromiec
  ul. Piaski 4 4
  26-804 Stromiec, woj. mazowieckie
  tel. 048 6191020, fax. 048 6191008
  REGON: 67022402500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.e-bip.ugstromiec
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału dla gminy Stromiec w sezonie grzewczym 2013/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa stałego z biomasy pellets - granulat z trocin drzew iglastych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Stromcu, w Bożem, Bobrku i Podlesiu Dużym w sezonie grzewczym 2013/2014 w ilości około 269 ton w okresie całego sezonu łącznie. 2. Opał winien spełniać następujące wymagania: - średnica - 6 ÷ 8 mm - długość - do 40 mm - maksymalna ilość drobnej frakcji - 15% objętości - zawartość popiołu - do 0,5% - zawartość siarki - 0,08% - wartość opałowa - min. 17.500 kJ/kg 3. Opał należy dostarczyć na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od daty telefonicznego zgłoszenia 4. Dostawa obejmuje dowóz oraz zasypanie opału do zbiorników o pojemności 6,0 i 9,0 m3.. 5. W przypadku realizacji dostawy (na żądanie Zamawiającego) w ilości przekraczającej pojemność zbiornika opał należy złożyć w magazynie kotłowni w opakowaniach 10-25 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.e-bip.ugstromiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach