Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej linii prototypowej produkcji kruszyw sztucznych (lekkich) z odpadów mineralnych i komunalnych

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 8530201, 8431944 , fax. 0-22 8435981
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  ul. Racjonalizacji 6/8 6/8
  02-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 8530201, 8431944, fax. 0-22 8435981
  REGON: 00005777300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://imbigs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej linii prototypowej produkcji kruszyw sztucznych (lekkich) z odpadów mineralnych i komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji konstrukcyjnej linii prototypowej produkcji kruszyw sztucznych (lekkich) z odpadów mineralnych i komunalnych (Dokumentacja). Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). Dokumentacja konstrukcyjna do prototypowej linii demonstracyjnej, przeznaczonej do otrzymywania kruszyw lekkich z odpadów mineralnych i komunalnych dotyczyć będzie: - Adaptacji lub wykonania urządzeń pomocniczych, przeznaczonych do magazynowania i obróbki wstępnej surowców odpadowych, jak: zbiorniki do odpadów szklanych, zbiornik do osadów ściekowych, instalacja przygotowania surowców, urządzenia dozujące, mieszalnik odpadów sypkich, mieszalnik osadów sypkich i mokrych, granulator, system podajników taśmowych, międzyoperacyjnych, instalacja unieszkodliwiania gazów, instalacja odzysku ciepła, suszarnia. - Wykonania projektu pieca obrotowego rurowego do syntezy termicznej kruszyw, wyposażonego w system odzysku ciepła gazów poreakcyjnych. Projekt pieca uwzględni także wykonanie systemu odzysku ciepła z gazów spalinowych i z otrzymanego kruszywa i jego wykorzystanie do podsuszania granulatu. Zakłada się wykonanie dokumentacji konstrukcyjnych dla wykonania następujących urządzeń: piec rurowy, obrotowy z palnikiem, system rekuperacji ciepła, chłodnik bębnowy, generator gazów suszących. - Wykonania i monitoringu systemu oczyszczania gazów spalinowych. Zakłada się wykonanie dokumentacji konstrukcyjnych dla adaptacji lub wykonania następujących urządzeń: filtr przeciwpyłowy, filtry chemiczne. - Wykonania systemu monitorującego i sterującego do kontroli operacji technologicznych. Wykonania systemu zabezpieczeń przed emisją substancji szkodliwych z poszczególnych operacji technologicznych. - Wykonania projektu pozwalającego na uzyskanie pozwolenia na budowę w/w instalacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej terenu, na którym zostanie zrealizowany przedmiot zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca może w ten sposób, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, zdobyć wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia 1 rocznej gwarancji liczonej od dnia oddania do użytkowania obiektu wybudowanego na podstawie Dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713564002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 112 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://imbigs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach