Przetargi.pl
Remont i przebudowa nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Gmina Nowogród Bobrzański ogłasza przetarg

 • Adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3290962 , fax. 068 3276663
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogród Bobrzański
  ul. Słowackiego 11 11
  66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 068 3290962, fax. 068 3276663
  REGON: 97077075980001
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i przebudowa nawierzchni ulic oraz ciągów pieszych na osiedlu Zatorze i Robotnicze w Nowogrodzie Bobrzańskim Przebudowa oraz budowa rozgałęzień sieci wodociągowej dla ulic: Tama Kolejowa, Gajowa, Łąkowa, Myśliwska, Bukowa, Willowa, Dębowa, Świer
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100000 zł (słownie: sto tysięcy zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych (metodą spełnia/nie spełnia). W dalszej kolejności komisja będzie oceniać spełnienie warunków wymaganych od wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Dokumenty wymagane: a. formularz ofertowy (zawierający oświadczenia z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy) - załącznik nr 1 do SIWZ; b. prawidłowo sporządzony i wypełniony kosztorys ofertowy (przedmiary robót oraz zestawienie RMS) - załączniki do SIWZ. c. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (np. oryginał pełnomocnictwa lub kopia notarialnie poświadczona), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; d. w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenia, o których mowa w pkt. 14 specyfikacji; e. dowód wpłacenia/wniesienia wadium; w przypadku wniesienia go w innej formie niż pieniądz oryginał dokumentu należy złożyć w pokoju nr 15 w siedzibie zamawiającego, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, wykonawca składa następujące dokumenty a. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; C. W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty: a. wykaz wykonanych (minimum dwóch) w okresie ostatnich pięciu latach robót budowlanych (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (np. referencji), że roboty te zostały wykonane należycie - dla każdej z robót wymienionych w wykazie. Wartość wykonanych robót musi obejmować min. 100 % wartości oferty brutto. b. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia: dane kierowników robót wszystkich branż wraz z ich uprawnieniami i dokumentami potwierdzającymi przynależność do właściwej Izby Zawodowej Inżynierów i Techników Budownictwa. D. W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty: a. informacja banku (lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej), w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; informacja musi określać kwotę posiadanych środków lub zdolność kredytową w wysokości minimum 50 % wartości oferty brutto. Kwota może być podana liczbą, bądź opisowo; UWAGA - podanie salda obrotów na rachunku nie spełnia warunków informacji o posiadanych przez wykonawcę środkach; wykonawca ma prawo przedstawić kilka dokumentów z różnych banków (spółdzielczych kas oszczędnościowo - rozliczeniowych), wykazujących wysokość posiadanych środków bądź zdolność kredytową - potencjał finansowy w takim wypadku ulegnie zsumowaniu; b. polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (za delikt) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 3000000 zł lub jej równowartości wyrażonej w innej walucie. W celu obliczenia równowartości sumy gwarancyjnej zamawiający zastosuje średni kurs NBP na dzień upływu terminu składania ofert. Średnie kursy walut dostępne są pod adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogrodbobrz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach