Przetargi.pl
Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masami na gorąco oraz emulsją i grysami

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 100b
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4585330 , fax. 068 4585330
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli
  ul. Wojska Polskiego 100b 100b
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 068 4585330, fax. 068 4585330
  REGON: 97121818700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd-nowasol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masami na gorąco oraz emulsją i grysami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu remontu nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych masami mineralno - bitumicznymi na gorąco oraz emulsją i grysami. Elementy robót do wykonania wyszczególnione są w Rozdziale V - Formularz kosztorysu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Kwotę wadium ustala się w wysokości 4 500,00 PLN (słownie: cztery pięćset złotych). 12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: § pieniądzu, § poręczeni
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych b. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych c. spełniają dodatkowe warunki szczególne określone w punkcie 8.5. niniejszej instrukcji, 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; c. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; b. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; c. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; d. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 5. Dodatkowe warunki szczególne udziału wykonawców w postępowaniu: a) potencjał ekonomiczno - finansowy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich potencjał ekonomiczno - finansowy będzie oceniany łącznie): ? posiadają umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia co najmniej 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) i ważną co najmniej do dnia upłynięcia terminu związania ofertą. b) potencjał techniczny - o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy dysponujący w szczególności niżej wymienionymi jednostkami sprzętowymi własnymi lub dzierżawionymi: L.p. Opis (Typ/Marka/Model/Minimalna wymagana wydajność) Wymagana minimalna ilość jednostek sprzętowych (szt) 1. skrapiarka min. 500 - 1000 l. 1 szt. 2. recykler 1 szt. 3. walec gumowy 1 szt. 4. samochód skrzyniowy o ładowności 5 - 10 ton 1 szt. 5. przecinarka do asfaltu 1 szt. 6. sprężarka 8 - 10 atm. 1 szt. 7. młot pneumatyczny 1 szt. 8. walec stalowy z wibracją typu lekkiego (dopuszcza się chodnikowy) 1 szt. 9. układarka masy bitumicznej o szerokości układania do 3,5 m 1 szt. 10. remonter 1 szt. 11. zagęszczarka o masie 100-150 kg 1 szt. 6. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę Formularz oferty oraz załączniki stanowiące jego integralną część a w szczególności: a) oświadczenia, o których mowa w punkcie 9.1 niniejszej instrukcji, b) dokumenty, o których mowa w punkcie 9.2 niniejszej instrukcji, c) zaakceptowaną umowę, d) wypełniony Formularz kosztorysu ofertowego,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagane Oświadczenia a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wzór formularza zamieszczony jest w Rozdziale III - Formularz nr 1; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich musi złożyć oświadczenie); b) oświadczenie wskazujące części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom, wzór formularza zamieszczony jest w Rozdziale III - Formularz nr 2; uwaga - dokument ten należy załączyć także w przypadku nie powierzania do wykonania podwykonawcom części przedmiotu zamówienia, zamieszczając w nim stosowną informację. 2. Wymagane dokumenty: 2.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich musi złożyć n/w dokumenty): a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 2.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę ubezpieczenia co najmniej 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) i ważną co najmniej do dnia upłynięcia terminu związania ofertą. 2.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wzór formularza zamieszczony jest w Rozdziale III - Formularz nr 3; zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 2.4. Inne wymagane dokumenty: a) Dowód wniesienia wadium (w formie oryginału) - wnosi się przed upływem terminu składania ofert, b) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy (należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza) - Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, które w szczególności powinno: ? jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi, ? precyzować zakres umocowania, ? wskazywać pełnomocnika, ? wyliczać wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ? być podpisane przez każdego wykonawcę, c) Stosowne pełnomocnictwo (należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza) do podpisania oferty w sytuacji, w której uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu w rejestrze lub ewidencji. 2.5. Dokumenty zamienne wymagane od Wykonawców zagranicznych: 1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 9.2.1. a, b, c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne li zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie ogłoszono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2. dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert, 3. jeżeli w kraju pochodnia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd-nowasol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach