Przetargi.pl
Nadzór inwestorski zadania pn. Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej- na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski zadania pn. Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej- na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Zakres pełnienia funkcji Nadzoru: 2.2.1. Pełnienie funkcji Nadzoru nad realizacją zadania: Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli - zadan
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału: 1.1 zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie w zakresie nadzoru robót budowlanych realizowanych w oparciu o zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min. 8 mln. zł, udokumentowane że zostało wykonane należycie (Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego); 1.2 dysponują osobami lub będą nimi dysponować, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi uprawnienia budowlane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity z późn. zm.) w specjalnościach: 1) mostowej bez ograniczeń potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego; 2) drogowej bez ograniczeń potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego; 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego; 5) telekomunikacyjnej bez ograniczeń potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1.3) - 6.1.9) SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ; 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy pzp wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 4) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp wg załącznika Nr 4 do SIWZ; 5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie, wg załącznika nr 5 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.1. SIWZ; 7) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - tj. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień w wymienionych w punkcie 5.1.2. SIWZ branżach oraz dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ; 8) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wg załącznika nr 6 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ; 9) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6.1.8) SIWZ Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ; 10) zaakceptowany projekt umowy wg załącznika Nr 7 do SIWZ; 11) dokładnie wypełniona Tabela (w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), wg załącznika Nr 8 do SIWZ; 12) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: 2.1. pkt 6.1.5) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje się go dokumentem zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach