Przetargi.pl
Remont elewacji budynku nr 5 SKW przy ul. Kościuszki 130

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-967 Poznań, ul. Kościuszki 92/98
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8573323 , fax. 061 8572727, 8572489
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
  ul. Kościuszki 92/98 92/98
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8573323, fax. 061 8572727, 8572489
  REGON: 63015300300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku nr 5 SKW przy ul. Kościuszki 130
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość szacunkowa na zamówienie podstawowe - 572 084,37 zł netto zamówienie uzupełniające - 286 042,18 z ł netto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 140 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wynosi 11 500,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset złotych): a) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału X i może być wniesione w formach określonych w art. 45 ustawy. b) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, należy je wnieść przelewem na konto Wojskowego Zarządu Infrastruktury: NBP O/O POZNAŃ NR 791010 1469 0048 4813 9120 0000, które jest kontem nie oprocentowanym. c) Termin wniesienia wadium: do dnia 24.06.2016r. - wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 ustawy PZP).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzipoznan.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach