Przetargi.pl
Dostawa odzieży roboczej, obuwia , odzieży noworodkowej

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-535 Poznań, ul. Polna 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8419294 , fax. 061 8419620
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Polna 33 33
  60-535 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8419294, fax. 061 8419620
  REGON: 00028884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpsk.ump.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży roboczej, obuwia , odzieży noworodkowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, obuwia , odzieży noworodkowej określonej wg grup asortymentowych w Załączniku Nr 1 do SIWZ w podziale na części: Część Nr 1: odzież robocza Część Nr 2: odzież robocza kuchenna Część Nr 3: obuwie szpitalne Część Nr 4: odzież noworodkowa - kaftaniki Część Nr 5: odzież noworodkowa - skarpetki Część Nr 6: odzież noworodkowa - czapeczki Część Nr 7: gniazdo do układania noworodków Część Nr 8: osłony na inkubatory Część Nr 9: ręczniki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 184110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gpsk.ump.edu.pl/dzp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach