Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Gajowej w Jarocinie

Gmina Jarocin ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, Al. Niepodległości 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7499500 , fax. 62 7472225
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarocin
  Al. Niepodległości 10 10
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7499500, fax. 62 7472225
  REGON: 25085470200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Gajowej w Jarocinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie dotyczy przebudowy ulicy Gajowej w Jarocinie na odcinku od ulicy Zagrodowej do ul. Polnej. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 229,43m. W przekroju poprzecznym zakłada się wykonanie jezdni o szerokości 6,60m i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku ścieku przykrawężnikowego. Zakłada się wykonanie chodnika o szerokości 2,00 i ciągu pieszo-rowerowego 2,50m o szerokości i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku ścieku przykrawężnikowego oraz zatok autobusowych o szerokości do 3,00m i pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku ścieku przykraweżnikowego. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni: W projekcie przewidziano następującą konstrukcję jezdni: - warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 5 cm; - warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 - gr. 7 cm; - podbudowa zasadnicza, warstwa górna: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 8 cm; - podbudowa zasadnicza, warstwa dolna: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm - gr. 15 cm; - podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa - gr. 15 cm; Na skrzyżowaniach z ulicami Rolną i Dożynkową należy wykonać następującą konstrukcję jezdni: - warstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm; - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm; - podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm - gr. 20 cm; - podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa - gr. 15 cm; Projektowana konstrukcja chodnika: W projekcie przewidziano następującą konstrukcję chodnika: - warstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm; - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm; - podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa - gr.10 cm; Ciąg pieszo- rowerowy szerokości 2,50m należy wykonać z kostki bezfazowej, natomiast chodnik szerokości 2,00m należy wykonać z kostki fazowej. Projektowana konstrukcja zatoki autobusowej: W projekcie przewidziano następującą konstrukcję zatoki autobusowej: - warstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru grafitowego, fazowana - gr. 8 cm; - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm; - podbudowa zasadnicza: beton cementowy C8/10 - gr. 20 cm; - podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa - gr.10 cm; Projektowana konstrukcja zjazdów: W projekcie przewidziano następującą konstrukcję zjazdów: - warstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru czerwonego - gr. 8 cm; - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm; - podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 15 cm; Zieleń: Zaprojektowano wykonanie humusowania gr. 10cm wraz z obsianiem trawą oraz nasadzenia zastępcze. Odwodnienie pasa drogowego: Odwodnienie przebudowywanej drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych do projektowanego ścieku przykrawężnikowego. Dalej za pomocą studni wpustowych z przykanalikami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Jako element odbierający wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych, betonowych wpustów deszczowych średnicy 500 mm z komorą dociążającą, żelbetową płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną żeliwną nasadą. Wysokość osadnika wynosi 0,70 m. Z tak wykonanego wpustu zostaje wykonane ujęcie przykanalika z rur PVC śr. 200 wprowadzające wody opadowe do studni rewizyjnej i kolektora deszczowego. Wpusty nr 1, 2, 7, 9, 11, 12, należy podłączyć za pomocą przykanalików do istniejących studni rewizyjnych. Pozostałe wpusty należy podłączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej za pomocą trójników śr. 200/400 nabudowanych na istniejących kolektorach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja techniczna pn.: Przebudowa ulicy Gajowej w Jarocinie. 3. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233140-2 Roboty drogowe. 4. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ (m.in. dokumentacji technicznej, SST, kosztorysie ofertowym, itp.) przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy, jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji przetargowej. 5. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ (m.in. dokumentacji technicznej, SST, kosztorysie ofertowym, itp.) przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji przetargowej. 6. Zgodnie z działem VI pkt 13 SIWZ - Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy na nr konta: 91 1090 1131 0000 0000 1300 1942 z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym na Przebudowę ulicy Gajowej w Jarocinie. 3.2 Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria Burmistrza pok. nr 32 - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 3.3 Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium 5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 6. Utrata wadium 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jarocin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach