Przetargi.pl
Remont dróg i chodników na terenie Dzielnicy XII

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, ul. Centralna 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 616 74 19 , fax. 012 616 74 17
 • Data zamieszczenia: 2014-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  ul. Centralna 53 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg i chodników na terenie Dzielnicy XII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie dróg i chodników na terenie Dzielnicy XII w Krakowie - ul. Agatowa - remont pobocza od Kaplicy do ul. Półłanki, ul. Aleksandry - remont chodnika przy pos. 25-27, ul. Barbary - remont chodnika od ul. Duża Góra do ul. Bieżanowskiej, ul. Jerzmanowskiego - remont chodnika od placu do nr 12 i od nr 12 do nr 10, ul. Tańskiego - remont nawierzchni. Znak sprawy 9/VIII/2014. Zakres robót obejmuje: 1 - ul. Agatowa - remont pobocza, odcinek od wjazdu do Kaplicy w kierunku ul. Półłanki, ścinanie pobocza, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, dwuwarstwowa o łącznej grubości 20 cm, recyklina bitumiczna grubości 10 cm, powierzchniowe utrwalenie, linia krawędziowa, separatory, /kocie oczka/. 2 - ul. Aleksandry - remont chodnika od budynku nr 25 do przystanku MPK, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej Behaton koloru szarego i grubości 8 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, dwuwarstwowa o łącznej grubości 25 cm, odkrycie krawężnika na przejściu dla pieszych 2 cm, krawężnik betonowy 15/30, obrzeże betonowe 8/30, regulacja pionowa studzienek i zasuw urządzeń podziemnych. 3 - ul. Barbary - remont chodnika, odcinek od ul. Duża Góra do ul. Bieżanowskiej, nawierzchnia z kostki betonowej Behaton koloru szarego i grubości 8cm, wjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego o grubości 8 cm, skosy wjazdów wykonane poprzez odpowiednie ułożenie szarych i czerwonych kostek nawierzchni, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, dwuwarstwowa o łącznej grubości 25 cm, krawężnik betonowy 20/30, odkrycie krawężnika na przejściu dla pieszych 2 cm, obrzeże betonowe 8/30, wymiana nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika - asfaltobeton, regulacja pionowa studzienek i zasuw urządzeń podziemnych. 4 - ul. Jerzmanowskiego - remont chodnika, odcinek od wjazdu na plac targowy do budynku nr 12, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej Behaton koloru szarego o grubości 8 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, dwuwarstwowa o łącznej grubości 25 cm, obrzeże betonowe 8/30, krawężnik betonowy 15/30, odkrycie krawężnika na przejściu dla pieszych 2 cm, wymiana nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika - asfaltobeton. 5 - ul. Jerzmanowskiego - remont chodnika, odcinek od wjazdu do budynku nr 12 do wjazdu do budynku nr 10, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej Behaton koloru szarego o grubości 8 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, dwuwarstwowa o łącznej grubości 25 cm, obrzeże betonowe 8/30, krawężnik betonowy 15/30, odkrycie krawężnika na przejściu dla pieszych 2 cm, wymiana nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika - asfaltobeton, regulacja pionowa studzienek i zasuw urządzeń podziemnych. 6 - ul. Tańskiego - remont nawierzchni drogi, odcinek od ul. Grzecha do ul. Sucharskiego, frezowanie istniejącej nawierzchni, regulacja pionowa studzienek i zasuw urządzeń podziemnych, nawierzchnia z asfaltobetonu gr 5cm. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za przedmiaru robót, specyfikacji technicznej oraz załącznika graficznego. W przypadku wystąpienia nazwy producenta w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej lub innym załączniku do postępowania - produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32124047221111000048503855. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach